Jak inwestować w certyfikaty strukturyzowane?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 17:22, 21 kwi 2024
Jak inwestować w certyfikaty strukturyzowane?

Jakie są strategie inwestycyjne wykorzystujące certyfikaty strukturyzowane, a także jakie są główne ryzyka z nimi związane? 

Certyfikaty strukturyzowane mogą być użytecznym narzędziem w różnych strategiach inwestycyjnych i mogą być wykorzystywane w portfelach inwestycyjnych w różnorodny sposób. Ich zastosowanie w portfelu inwestycyjnym zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji i celów.

Inwestorzy mogą wykorzystywać różnorodne strategie inwestycyjne w celu maksymalizacji potencjalnych korzyści z certyfikatów strukturyzowanych. Pomaga w tym ogromne zróżnicowanie dostępnych certyfikatów strukturyzowanych.

Przeanalizujemy, jakie są główne kwestie regulacyjne i nadzorcze związane z tymi instrumentami. Dowiesz się również, jakie są zalety inwestowania w te instrumenty finansowe oraz w jaki sposób można je wykorzystać w różnych strategiach inwestycyjnych.

W artykule omówimy także różne zastosowania certyfikatów strukturyzowanych w portfelach inwestycyjnych oraz przedstawimy praktyczne przykłady strategii inwestycyjnych wykorzystujących te instrumenty.

Chcesz dowiedzieć się, czym są certyfikaty strukturyzowane? Sprawdź.

Certyfikaty strukturyzowane – zastosowanie

Poniżej kilka przykładów zastosowań certyfikatów strukturyzowanych w portfelach inwestycyjnych:

Dywersyfikacja portfela: Zastosowanie  certyfikatów strukturyzowanych może pomóc w osiągnięciu odpowiedniej dywersyfikacji portfela poprzez ekspozycję na różne klasy aktywów, rynki lub strategie inwestycyjne. Dzięki różnorodności dostępnych struktur i aktywów bazowych inwestorzy mogą zwiększyć zróżnicowanie swojego portfela, a to zazwyczaj pomaga w rozproszeniu i zminimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Generowanie stałego dochodu: Niektóre certyfikaty strukturyzowane są zaprojektowane w celu generowania stałego dochodu dla inwestorów, co czyni je atrakcyjnymi narzędziami dla osób poszukujących stabilnych przepływów gotówki z inwestycji. Certyfikaty o stałym oprocentowaniu lub certyfikaty związane z dywidendami akcji są dobrymi przykładami produktów oferujących generowanie stałego dochodu.

Zabezpieczenie kapitału: Inwestorzy mogą wykorzystać certyfikaty strukturyzowane jako narzędzie do zabezpieczenia kapitału przed określonymi ryzykami rynkowymi, takimi jak ryzyko związane z akcjami, ryzyko stóp procentowych, czy ryzyko walutowe. Certyfikaty zabezpieczone kapitałem lub ochroną kapitału mogą oferować pewien poziom ochrony kapitału, jednocześnie umożliwiając uczestnictwo w potencjalnym wzroście wartości aktywów bazowych.

Eksponowanie na konkretnych rynkach lub sektorach: Certyfikatów strukturyzowanych można używać do uzyskania ekspozycji na określone rynki, sektory, które inwestorzy uważają za atrakcyjne z perspektywy inwestycyjnej. Przykładami produktów, które umożliwiają inwestorom ekspozycję na określone rynki lub branże, są certyfikaty indeksowe, a także certyfikaty sektorowe.

Spekulacja na kierunku ruchu rynku: Certyfikaty strukturyzowane można wykorzystać do spekulacji na kierunku ruchu rynku lub na kierunku zmian cen aktywów bazowych. Certyfikaty oparte na opcjach finansowych, kontraktach futures czy innych instrumentach pochodnych mogą umożliwić uczestnictwo w spekulowaniu na temat różnych scenariuszach rynkowych, takich jak wzrost, spadek lub stagnacja wartości aktywa bazowego.

Hedging ryzyka portfela: Certyfikatów strukturyzowanych można również używać, jako narzędzia do hedgingu ryzyka w swoich portfelach inwestycyjnych. Na przykład, inwestor posiadający akcje może zabezpieczyć się przed spadkiem cen tych akcji poprzez inwestycję w certyfikat zabezpieczony przed ryzykiem akcyjnym.

Optymalizacja podatkowa: Certyfikaty strukturyzowane mogą być także wykorzystywane w celu optymalizacji podatkowej portfela inwestycyjnego, biorąc pod uwagę różne aspekty opodatkowania zysków kapitałowych, dywidend czy innych dochodów z inwestycji.

Certyfikaty strukturyzowane – strategie

Pamiętając o tym, że certyfikaty strukturyzowane niosą ze sobą wiele złożonych ryzyk, warto skonsultować się z doradcą finansowym lub specjalistą ds. instrumentów strukturyzowanych i razem dobrać odpowiedni produkt do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. 

Oto kilka popularnych strategii inwestycyjnych, które wykorzystują certyfikaty strukturyzowane:

Strategia generowania stałego dochodu

Strategia generowania stałego dochodu polega na wykorzystaniu różnorodnych certyfikatów strukturyzowanych w celu uzyskania regularnych płatności lub stałego przepływu gotówki dla inwestorów. Strategia jest szczególnie atrakcyjna dla osób poszukujących stabilnych przychodów z inwestycji, niezależnie od zmienności rynku.

Główne aspekty tej strategii:

Wybór produktów zapewniających stałe dochody – możemy wybierać spośród różnych certyfikatów strukturyzowanych, które oferują stałe oprocentowanie lub dywidendy, zapewniając sobie regularne przepływy pieniężne.

Struktura certyfikatów generujących dochód – możemy wykorzystać certyfikaty strukturyzowane z określoną strukturą wypłat, taką jak kupony lub dywidendy, które są wypłacane w regularnych okresach (np. co kwartał).

Zabezpieczenie przed ryzykiem – możemy wykorzystać certyfikaty strukturyzowane z dodatkowymi zabezpieczeniami, które zapewniają stały dochód niezależnie od zmian wartości instrumentów bazowych.

Dywersyfikacja portfela – możemy wykorzystać certyfikaty strukturyzowane generujące stały dochód jako element zróżnicowanego portfela inwestycyjnego, dodając stabilne przepływy pieniężne do swojego portfela.

Przykłady zastosowania strategii generowania stałego dochodu przy użyciu certyfikatów strukturyzowanych mogą obejmować:

 • Inwestycję w certyfikaty strukturyzowane z gwarantowanym oprocentowaniem, w celu zapewnienia stałych przepływów pieniężnych w określonych okresach.
 • Zakup certyfikatów strukturyzowanych z dywidendami lub kuponami, które są regularnie wypłacane inwestorom.
 • Wybór certyfikatów strukturyzowanych z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak opcje zabezpieczające przed stratami, które zapewniają stały dochód niezależnie od zmienności rynku.

Przykłady certyfikatów strukturyzowanych nadających się do strategii generowania stałego dochodu mogą obejmować:

Certyfikaty strukturyzowane zabezpieczone aktywami o niskim ryzyku – emitowane przez renomowane instytucje finansowe, które posiadają stabilną pozycję na rynku.

Certyfikaty strukturyzowane z gwarantowanym oprocentowaniem – oferowane przez banki z solidnym ratingiem kredytowym, które zapewniają stałe oprocentowanie lub płatności odsetkowe.

Certyfikaty strukturyzowane z automatyczną konwersją do akcji renomowanych spółek – emitowane przez firmy, które posiadają dobrą historię płatności dywidend oraz perspektywy wzrostu.

Certyfikaty strukturyzowane oparte na dochodach z nieruchomości – oferowane przez fundusze nieruchomości lub firmy deweloperskie, które posiadają atrakcyjne nieruchomości generujące stabilne dochody.

Strategia zabezpieczania kapitału

Strategia zabezpieczania kapitału polega na wykorzystaniu certyfikatów strukturyzowanych jako narzędzia do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i ochrony zainwestowanego kapitału.

Kluczowe aspekty tej strategii:

Gwarancja zwrotu kapitału – wybieramy certyfikaty strukturyzowane, które oferują w określonych warunkach gwarancję zwrotu pierwotnej kwoty inwestycji. To zabezpieczenie ma na celu minimalizację ryzyka utraty kapitału w przypadku niekorzystnych zmian na rynku.

Ochrona przed spadkami rynku – certyfikaty strukturyzowane w ramach tej strategii mogą zawierać mechanizmy zabezpieczające przed spadkami wartości instrumentów bazowych, co umożliwia ograniczenie strat w przypadku negatywnych zmian rynkowych.

Minimalizacja ryzyka rynkowego – poprzez staranne dobranie różnych certyfikatów strukturyzowanych, możemy ograniczyć ekspozycję na ryzyko rynkowe, takie jak wahania cen aktywów bazowych czy indeksów.

Przykłady zastosowania strategii zabezpieczania kapitału przy użyciu certyfikatów strukturyzowanych obejmują:

Inwestycję w certyfikaty strukturyzowane z gwarancją kapitału jako elementu portfela zrównoważonego, który ma na celu ochronę kapitału w warunkach niestabilności rynkowej. Partycypujemy we wzroście, jednocześnie mając pewność, że zachowamy przynajmniej część pierwotnie zainwestowanego kapitału, jeśli coś pójdzie nie tak.

Udział w certyfikatach z ochroną przed spadkami cen akcji, które oferują zabezpieczenie przed spadkami cen akcji, co pozwala na partycypację w potencjalnym wzroście wartości akcji przy jednoczesnej ochronie przed spadkami cenowymi.

Przykłady certyfikatów strukturyzowanych stosowanych w strategii zabezpieczania kapitału mogą obejmować:

 • Certyfikaty o strukturze kapitałowo-ochronnej, które zapewniają inwestorom ochronę kapitału przed ewentualnymi stratami.
 • Certyfikaty indeksowe z opcją zabezpieczającą przed spadkami wartości indeksu, co umożliwia udział w potencjalnych wzrostach przy minimalizacji ryzyka utraty kapitału.

Strategia dywersyfikacji portfela

Strategia dywersyfikacji portfela bazująca na certyfikatach strukturyzowanych polega na wykorzystaniu różnorodnych rodzajów certyfikatów w celu zrównoważenia ryzyka i zwiększenia potencjalnej stopy zwrotu portfela inwestycyjnego. Obejmuje to wybór certyfikatów o różnych charakterystykach, takich jak struktura, branża, geografia czy rodzaj aktywów zabezpieczających.

Kluczowe aspekty tej strategii:

Rozproszenie ryzyka – możemy zdywersyfikować portfel inwestycyjny poprzez zakup certyfikatów strukturyzowanych reprezentujących różne aktywa bazowe, takie jak akcje, surowce, obligacje czy nieruchomości. Dzięki temu, ryzyko związane z danym aktywem lub sektorem jest rozłożone na wiele różnych instrumentów.

Optymalizacja zysków – możemy wykorzystać certyfikaty strukturyzowane, aby partycypować w potencjalnych zyskach z różnych sektorów lub regionów rynkowych, co może przynieść korzyści w przypadku wzrostu niektórych rynków lub branż.

Ochrona przed spadkiem rynku – poprzez zakup certyfikatów strukturyzowanych zabezpieczonych aktywami lub ochroną przed stratami, możemy chronić swoje portfele inwestycyjne przed spadkiem wartości rynkowej w określonych sektorach czy regionach.

Dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych – dywersyfikacja portfela certyfikatami strukturyzowanymi pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, bez konieczności dokonywania znacznych zmian w strukturze portfela.

Przykłady zastosowania strategii dywersyfikacji portfela przy użyciu certyfikatów strukturyzowanych mogą obejmować:

Inwestowanie w różne typy certyfikatów strukturyzowanych, takie jak certyfikaty indeksowe, zabezpieczone aktywami czy oparte na strukturze poziomej, aby uzyskać równowagę między potencjalnymi korzyściami a ryzykiem.

Dywersyfikacja portfela poprzez wybór certyfikatów reprezentujących różne klasy aktywów, takie jak akcje, surowce, obligacje czy waluty.

Rozproszenie inwestycji na różne regiony geograficzne poprzez inwestowanie w certyfikaty strukturyzowane reprezentujące rynki z różnych części świata.

Przykłady certyfikatów strukturyzowanych dobrych do tej strategii mogą obejmować:

 • Certyfikaty indeksowe – oferują ekspozycję na szeroki zakres rynków, sektorów lub regionów geograficznych za pomocą certyfikatów śledzących indeksy giełdowe.
 • Certyfikaty zabezpieczone aktywami – zabezpieczone konkretnymi aktywami, takimi jak surowce, nieruchomości czy indeksy akcji.
 • Certyfikaty ze strukturą poziomą/lewarowaną – pozwalają na potencjalnie wyższe zyski, ale też i straty, w stosunku do podstawowych aktywów poprzez użycie lewarowania lub struktury poziomej.

Strategia spekulacyjna

Strategia spekulacyjna polega na wykorzystaniu zmienności rynkowej oraz różnych mechanizmów finansowych do osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Wiąże się z podjęciem dużego ryzyka w celu uzyskania korzyści z szybkich zmian cen aktywów bazowych.

Kilka przykładów strategii spekulacyjnych z wykorzystaniem certyfikatów strukturyzowanych:

Certyfikaty z dźwignią finansową (wzmocnione) – wykorzystujemy certyfikaty z dźwignią finansową do zwiększenia potencjalnych zysków z danej inwestycji. Na przykład, certyfikaty strukturyzowane, które śledzą indeks giełdowy i oferują dźwignię 2x, mogą podwajać zyski, jeśli indeks wzrośnie o 1%. Jednak dobrze jest pamiętać, że certyfikaty z dźwignią finansową również zwiększają ryzyko straty.

Certyfikaty strukturyzowane z opcjami (call/put) – wykorzystujemy certyfikaty strukturyzowane, które zawierają opcje kupna (call) lub sprzedaży (put), aby spekulować na ruchach cen aktywów bazowych. Na przykład, możemy zakupić certyfikat strukturyzowany oparty na złocie z opcją kupna, spekulując na wzrost cen złota w określonym okresie.

Certyfikaty zabezpieczone aktywami – wykorzystujemy certyfikaty strukturyzowane zabezpieczone aktywami, które są oparte na koszyku różnych aktywów, takich jak akcje, obligacje czy surowce. Te certyfikaty pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i mogą być używane do spekulacji na ruchach cen w różnych sektorach rynku.

Certyfikaty strukturyzowane do handlu na pozycjach krótkich – wykorzystujemy certyfikaty, których struktura została zbudowana specjalnie pod kątem handlu na krótkich pozycjach, czyli spekulacji na spadek cen instrumentów bazowych lub warunków rynkowych.

Przykłady zastosowania strategii spekulacyjnej dla certyfikatów strukturyzowanych mogą obejmować:

 • Zakup certyfikatów strukturyzowanych z opcjami na akcje wybranych spółek, w oczekiwaniu na wzrost ich wartości.
 • Inwestowanie w certyfikaty strukturyzowane śledzące wydajność indeksów giełdowych, żeby spekulować na zmianach trendu rynkowego.
 • Handel certyfikatami strukturyzowanymi z dźwignią finansową, w celu zwiększenia potencjalnych zysków z krótkoterminowych zmian cen instrumentów bazowych.

Przykłady certyfikatów strukturyzowanych dobrych do strategii spekulacyjnej mogą obejmować:

 • Certyfikaty strukturyzowane z opcjami na waluty, które będą nam pozwalały spekulować na zmianach kursów walutowych.
 • Certyfikaty strukturyzowane z opcjami na indeksy giełdowe, które będą nam umożliwiały korzystanie z krótkoterminowych ruchów na rynkach akcji.

Strategia związana z cyklem rynkowym

Strategia związana z cyklem rynkowym polega na wykorzystaniu przewidywalnych wzorców i tendencji w cyklu rynkowym do osiągnięcia zysków lub minimalizacji strat. Cykl rynkowy obejmuje różne fazy, takie jak wzrost, szczyt, spadek i dno, które mogą mieć wpływ na wartość różnych klas aktywów.

Kilka kluczowych aspektów wpływających na budowę strategii:

Faza ekspansji rynku – w okresie wzrostu gospodarczego inwestorzy mogą preferować certyfikaty strukturyzowane, które oferują potencjalny wzrost zysków. Szczególnie atrakcyjne mogą być certyfikaty związane z indeksami giełdowymi czy aktywami o potencjale wzrostu.

Faza szczytu rynkowego – w okresie, gdy rynek osiąga szczyt, inwestorzy mogą zdecydować się na certyfikaty strukturyzowane oferujące zabezpieczenia przed spadkami wartości rynkowej. W takim przypadku popularne mogą być produkty ze wbudowanymi opcjami zabezpieczającymi przed stratami.

Faza recesji gospodarczej – w czasach spowolnienia gospodarczego inwestorzy prawdopodobnie będą poszukiwali certyfikatów strukturyzowanych z gwarancją kapitału lub stabilnymi instrumentami bazowymi, które zapewniają ochronę przed spadkiem wartości inwestycji.

Faza ożywienia rynku – w okresie, gdy rynek zaczyna wykazywać oznaki poprawy, inwestorzy będą ponownie kierowali się ku produktom oferującym potencjalny wzrost zysków. W tym okresie atrakcyjne mogą być certyfikaty strukturyzowane z ekspozycją na aktywa o wysokim potencjale wzrostu.

Przykłady zastosowania tej strategii z wykorzystaniem certyfikatów strukturyzowanych mogą obejmować:

 • W fazie wzrostu rynkowego – inwestowanie w certyfikaty indeksowe, które odzwierciedlają wydajność rozwijających się sektorów gospodarki.
 • W fazie spadku rynkowego – wybór certyfikatów zabezpieczonych aktywami fizycznymi, które mogą chronić przed spadkami wartości rynkowej.
 • W fazie ożywienia – inwestycje w certyfikaty strukturyzowane z ekspozycją na aktywa o potencjale wzrostu, takie jak nowe technologie czy rozwijające się rynki.

Przykłady certyfikatów strukturyzowanych, które można zastosować w ramach tej strategii, mogą obejmować:

Certyfikaty indeksowe z mechanizmem automatycznego dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych, ponieważ pozwalają inwestorom na partycypację w różnych fazach cyklu rynkowego poprzez dynamiczne dostosowywanie się do zmian wartości indeksów bazowych.

Certyfikaty z opcjami zabezpieczającymi przed spadkami, które umożliwiają inwestorom korzystanie z potencjalnego wzrostu rynku przy ograniczonym ryzyku utraty kapitału.

Strategia zabezpieczania przed ryzykiem

Strategia zabezpieczania przed ryzykiem polega na wykorzystaniu certyfikatów strukturyzowanych do ograniczenia lub zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego w portfelu inwestycyjnym.

Kilka głównych aspektów tej strategii:

Zabezpieczenie kapitału – możemy wykorzystać certyfikaty strukturyzowane do zabezpieczenia kapitału poprzez wybór produktów oferujących gwarancję zwrotu pierwotnej kwoty inwestycji w przypadku spełnienia określonych warunków.

Ograniczenie ryzyka rynkowego – przez dobór odpowiednio skonstruowanych certyfikatów strukturyzowanych, możemy ograniczyć ryzyko związane z wahaniem wartości instrumentów bazowych, takich jak akcje, indeksy giełdowe czy surowce.

Zabezpieczenie przed spadkiem rynku – możemy skorzystać z certyfikatów strukturyzowanych, które oferują ochronę przed spadkiem wartości rynkowej poprzez zapewnienie minimalnego zwrotu lub zabezpieczenie w formie opcji zabezpieczających przed stratami.

Dywersyfikacja portfela – możemy wykorzystać certyfikaty strukturyzowane jako narzędzie do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, dodając różnorodne instrumenty finansowe i różne rodzaje ryzyka do swojego portfela.

Przykłady zastosowania strategii zabezpieczania przed ryzykiem przy użyciu certyfikatów strukturyzowanych mogą obejmować:

Inwestycję w certyfikaty strukturyzowane z gwarancją kapitału, w celu zabezpieczenia części portfela przed spadkiem rynku.

Zakup certyfikatów strukturyzowanych zabezpieczonych aktywami fizycznymi (np. złoto, srebro), w celu ochrony przed inflacją lub zmianami cen surowców.

Wybór certyfikatów strukturyzowanych indeksowych, które pozwalają na partycypację we wzroście rynku przy ograniczonym ryzyku spadku.

Przykłady certyfikatów strukturyzowanych, które można zastosować w strategii zabezpieczenia przed ryzykiem, mogą obejmować:

 • Certyfikaty zabezpieczone aktywami fizycznymi, ponieważ oferują ekspozycję na ceny surowców, takie jak złoto, srebro czy ropa naftowa.
 • Certyfikaty indeksowe z dodatkowymi zabezpieczeniami przed spadkami cen, ponieważ śledzą wydajność popularnych indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 czy FTSE 100.

Regulacje i nadzór

Kwestie regulacyjne i nadzorcze związane z emisją i handlem certyfikatami strukturyzowanymi są istotne dla zapewnienia uczciwości, przejrzystości i ochrony praw inwestorów

Certyfikaty strukturyzowane dostępne są w obrocie zarówno na rynku regulowanym, jak i na rynku nieregulowanym. Tu mamy znaczącą różnicę w regulacjach i dlatego na chwilę się zatrzymamy przy obu rynkach, bo z punktu widzenia każdego inwestora są to bardzo kluczowe kwestie.

Rynek regulowany – regulacje i nadzór

Na rynku regulowanym, certyfikaty strukturyzowane podlegają ścisłym ramom prawno-regulacyjnym i nadzorowi ze strony odpowiednich organów regulacyjnych. 

Kwestie regulacyjne i nadzorcze mają na celu zabezpieczenie stabilności rynku, ochronę inwestorów oraz zapewnienie, że emitenci i produkty finansowe działają zgodnie z przepisami i standardami branżowymi. Dzięki temu inwestorzy mogą mieć większą pewność co do bezpieczeństwa swoich inwestycji i uczestnictwa w rynku certyfikatów strukturyzowanych.

Główne kwestie regulacyjne i aspekty nadzoru dotyczące certyfikatów strukturyzowanych na rynku regulowanym:

Rejestracja i zatwierdzenie produktu: Emitenci certyfikatów strukturyzowanych są zobowiązani do rejestracji swoich produktów w odpowiednich organach regulacyjnych lub do uzyskania formalnego zatwierdzenia produktu przed wprowadzeniem na rynek. Proces ten ma na celu zapewnienie, że produkty są zgodne z określonymi standardami i spełniają wymogi bezpieczeństwa dla inwestorów.

Dokumenty informacyjne i prospekty emisyjne: Emitenci są zobowiązani do dostarczenia dokładnych, zrozumiałych i pełnych informacji na temat struktury produktu, jego ryzyka, kosztów i warunków. Prospekty emisyjne, które zawierają te informacje, muszą być zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne przed emisją produktu.

Marketing i dystrybucja: Organizacje nadzoru monitorują marketing i dystrybucję certyfikatów strukturyzowanych, aby zapewnić, że są one promowane w sposób zgodny z przepisami i nie wprowadzają inwestorów w błąd. Regulacje określają standardy etyczne i zasady, których należy przestrzegać w procesie marketingu i dystrybucji.

Uczciwość i przejrzystość rynku: Organizacje nadzoru są odpowiedzialne za utrzymanie uczciwości i przejrzystości rynku certyfikatów strukturyzowanych. Monitorują działania uczestników rynku, zapewniają dostęp do adekwatnych informacji i egzekwują przepisy mające na celu zapobieganie manipulacjom rynkowym czy też nieuczciwym praktykom.

Ochrona inwestorów: Nadzór nad rynkiem certyfikatów strukturyzowanych obejmuje również ochronę interesów inwestorów. Organizacje nadzoru wprowadzają środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego i zapewnienie, że inwestorzy są odpowiednio poinformowani o charakterystyce produktów.

Agencje ratingowe: W niektórych państwach, agencje ratingowe, które oceniają ryzyko kredytowe emitentów i instrumentów finansowych, również podlegają regulacji i nadzorowi. Nadzór nad agencjami ratingowymi ma na celu zapewnienie, że oceny są rzetelne, obiektywne i nie wprowadzają inwestorów w błąd.

Edukacja inwestorów: Organizacje nadzoru prowadzą kampanie edukacyjne dla inwestorów, aby zwiększyć ich świadomość na temat ryzyka związanego z certyfikatami strukturyzowanymi oraz pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. 

Rynek nieregulowany – regulacje i nadzór

Na rynku nieregulowanym wszelkie kwestie regulacyjne i nadzorcze, które dotyczą certyfikatów strukturyzowanych, mogą być dużo mniej restrykcyjne lub wręcz może tu brakować oficjalnych ram prawnych.

Oczywiście nigdy nie powinno brakować kanonu dobrych praktyk i przejrzystych zasad branżowych.

Bardzo często produkty notowane na rynku nieregulowanym spełniają wszystkie najwyższe standardy wymagane na rynku regulowanym.

Niemniej jednak, w przypadku korzystania z produktów finansowych znajdujących się w obrocie na rynku nieregulowanym, inwestorzy powinni być szczególnie ostrożni i dokładnie analizować produkty oraz podmioty, z którymi mają do czynienia. 

Istnieją pewne ogólne kwestie regulacyjne i aspekty nadzoru, które mogą mieć wpływ na rynek nieregulowany:

Dokumenty informacyjne i prospekty emisyjne: Nawet na rynku nieregulowanym, emitenci certyfikatów strukturyzowanych mogą decydować się na dostarczanie dokładnych i zrozumiałych dokumentów informacyjnych, takich jak prospekty emisyjne. Choć nie podlegają one formalnej kontroli organów regulacyjnych, mogą stanowić ważne źródło informacji dla inwestorów.

Etyka i uczciwość: Podmioty działające na rynku nieregulowanym mogą również podlegać etycznym normom i standardom branżowym, które mają na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości w transakcjach. Wszystko zależy od emitenta. Instytucje finansowe, które emitują certyfikaty strukturyzowane, mogą stosować własne, transparentne zasady postępowania. Emitenci cieszący się dobrą opinią i zaufaniem inwestorów zazwyczaj robią wszystko, by utrzymać wysoki poziom.

Ryzyko emitenta: Bez względu na formalne ramy prawne, ryzyko związane z emitentem zawsze pozostaje istotnym czynnikiem dla inwestorów. Zarówno na rynku regulowanym, jak i na rynku nieregulowanym. Zawsze należy dokładnie przeanalizować stabilność finansową emitenta oraz jego reputację na rynku.

Rynek wtórny: Handel certyfikatami strukturyzowanymi na rynku wtórnym w ramach rynku nieregulowanego może podlegać pewnym nieoficjalnym zasadom i praktykom. Inwestorzy muszą być świadomi, że płynność i warunki handlu na takim rynku mogą być zdecydowanie mniej przewidywalne niż na rynkach regulowanych.

Odpowiedzialność i egzekwowanie praw: W przypadku sporów lub nieuczciwych praktyk, inwestorzy na rynku nieregulowanym, w porównaniu do rynku regulowanego, mogą mieć ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw. W takich sytuacjach korzystanie z porad prawnych może być trudniejsze lub bardziej skomplikowane.

Należy podkreślić, że rynek nieregulowany może być dla inwestorów bardzo atrakcyjną opcją ze względu na większą elastyczność i potencjalnie niższe koszty. Jednakże inwestowanie na takim rynku wymaga szczególnej uwagi i dokładnej analizy, aby uniknąć ryzyka i osiągnąć zamierzone cele inwestycyjne.

Czego się dowiedzieliście?

Na koniec krótki przegląd tego, czego można się dowiedzieć z artykułu o certyfikatach strukturyzowanych:

 • Przykłady praktycznego zastosowania różnych rodzajów certyfikatów strukturyzowanych w portfelach inwestycyjnych.
 • Kilka przykładów strategii inwestycyjnych wykorzystujących certyfikaty strukturyzowane i krótkie omówienie tych różnych podejść.
 • Kwestie regulacyjne i nadzorcze dotyczących emisji i handlu certyfikatami strukturyzowanymi.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.