Strategie inwestycyjne krótko, średnio i długoterminowe – istotne różnice w podejściu

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 13:54, 13 mar 2024
Strategie inwestycyjne krótko, średnio i długoterminowe – istotne różnice w podejściu

W świecie inwestycji mamy wiele różnych podejść, które różnią się między sobą na wiele sposobów. Jedną z podstawowych różnic w podejściu do inwestycji, która ma wpływ na całą resztę czynników, jest inwestycyjny horyzont czasowy.

Ze względu na horyzont czasowy inwestycje dzielimy na:

 1. Inwestycje krótkoterminowe
 2. Inwestycje średnioterminowe
 3. Inwestycje długoterminowe

Spróbujemy tutaj przybliżyć istotne różnice w podejściu do inwestycji o różnym horyzoncie czasowym, a także pokrótce wyjaśnić, dlaczego wybór odpowiedniego okresu inwestycji jest kluczowy dla osiągnięcia naszych finansowych celów. 

Będziemy analizować charakterystykę każdej z tych kategorii inwestycji, czas trwania, ryzyko i nagrodę z nimi związane, a także strategie inwestycyjne. Ponadto omówimy czynniki wpływające na wybór okresu inwestycji oraz strategie zarządzania portfelem inwestycji.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe to transakcje finansowe, które obejmują okres inwestycyjny od kilku dni do trzech miesięcy. Charakteryzują się tym, że inwestorzy dążą do szybkiego zysku, obracając środkami na rynkach finansowych. 

Przykładem inwestycji krótkoterminowych mogą być day trading, spekulacje na rynku walutowym lub handel krótkoterminowymi obligacjami. W zasadzie wiele osób ma większą skłonność właśnie do inwestycji krótkoterminowych.

 1. Charakterystyka:

Inwestycje krótkoterminowe cechują się szybkim obrotem kapitałem i niskim okresem inwestycyjnym. Inwestorzy angażują swoje środki na krótki czas, zwykle od kilku dni do kilku miesięcy.

Tego typu inwestycje charakteryzują się dużą płynnością, co oznacza, że inwestorzy mogą łatwo sprzedawać lub kupować aktywa w krótkim okresie. Inwestycje krótkoterminowe często są bardziej zorientowane na spekulację niż na długoterminowy wzrost kapitału.

 1. Czas trwania:

Okres inwestycji krótkoterminowej jak sama nazwa wskazuje, jest względnie krótki. Zazwyczaj wynosi od kilku dni do trzech miesięcy. Tak krótki horyzont czasowy oznacza, że inwestorzy muszą być gotowi reagować na krótkoterminowe zmiany rynkowe.

 1. Ryzyko i zysk:

Inwestycje krótkoterminowe niosą ze sobą duże ryzyko ze względu na krótki okres inwestycji i częste zmiany cen aktywów. Potencjalne zyski mogą być znaczne, jeśli inwestor dokładnie przewiduje ruchy rynkowe i podejmuje trafne decyzje inwestycyjne. 

Ogromne znaczenia mają płynność i zmienność instrumentu finansowego. Ryzyko może obejmować straty związane z nieprzewidywalnymi zmianami cen lub nagłe spadki na rynku.

 1. Przykładowe inwestycje krótkoterminowe:

Przykłady inwestycji krótkoterminowych to chociażby Day Trading na giełdzie lub Forex, inwestycje w krótkoterminowe obligacje skarbowe lub spekulacje na rynku towarowym. Inwestorzy mogą również angażować się w handel krótkoterminowymi kontraktami terminowymi lub opcjami. Możliwości jest oczywiście dużo więcej.

 1. Przykładowe strategie:

Strategie oparte o analizę techniczną: inwestorzy analizują wykresy cenowe i wskaźniki techniczne w celu przewidzenia krótkoterminowych ruchów cenowych

Day trading: kupowanie i sprzedawanie aktywów w ciągu jednego dnia, wykorzystując krótkoterminowe fluktuacje cen

Scalping: można powiedzieć, że to bardzo krótkoterminowy Day Trading. Polega na uzyskiwaniu niewielkich zysków z wielu krótko trwających transakcji. Transakcje trwają tu od sekund do kilkunastu minut

Handel wiadomościami: popularny na płynnych rynkach. Inwestorzy reagują na wiadomości i wydarzenia rynkowe, starając się wykorzystać nagłe ruchy cen spowodowane ważnymi informacjami

Inwestycje krótkoterminowe są ekscytujące, ale wymagające i bardzo ryzykowne. Wybór odpowiedniej strategii i dokładna analiza rynku są kluczowe dla sukcesu w tej formie inwestowania.

Inwestycje średnioterminowe

Inwestycje średnioterminowe mają zazwyczaj okres inwestycji wynoszący od trzech miesięcy do roku. Głównym celem inwestorów w tym przypadku jest osiągnięcie stabilnych zwrotów z inwestycji w dłuższym okresie. Niższa płynność aktywów branych tutaj pod uwagę może wymuszać utrzymanie aktywów przez dłuższy czas. Przykładem inwestycji średnioterminowych są zakupy akcji, obligacji korporacyjnych lub nieruchomości w celu szybkiej odsprzedaży.

 1. Charakterystyka:

Inwestycje średnioterminowe to forma inwestycji, która cechuje się umiarkowanym okresem inwestycyjnym i zazwyczaj bardziej stabilnym podejściem, niż inwestycje krótkoterminowe. 

Inwestorzy zakładają, że ich kapitał będzie inwestowany przez kilka miesięcy do maksymalnie roku. Charakteryzują się one równowagą między dążeniem do osiągnięcia stabilnych wysokich zwrotów, a jednocześnie pozostawieniem kapitału na odpowiednio długi czas w celu wykorzystania potencjału wzrostu.

 1. Czas trwania:

Okres inwestycji średnioterminowej wynosi zazwyczaj od kilku miesięcy do maksymalnie roku. To pozwala inwestorom uniknąć dużej ekspozycji na krótkoterminowe fluktuacje cen i zwiększyć szanse na osiągnięcie względnie stabilnych zwrotów.

 1. Ryzyko i zysk:

Ryzyko inwestycji średnioterminowych jest niższe niż w przypadku inwestycji krótkoterminowych, ale nadal jest wysokie. Jednym z głównych ryzyk jest ryzyko nagłych i dużych zmian cen rynkowych aktywów w okresie inwestycji. 

Potencjalne zyski z inwestycji średnioterminowych mogą być umiarkowane, ale zazwyczaj są dużo bardziej stabilne, niż w przypadku inwestycji krótkoterminowych. Tego typu inwestycje są dużo mniej narażone na krótkotrwałe przepychanki między rynkowymi gigantami, które mają gwałtowny wpływ na ceny.

 1. Przykładowe inwestycje średnioterminowe:

Przykłady inwestycji średnioterminowych to zakupy akcji spółek, obligacji korporacyjnych, funduszy inwestycyjnych lub nieruchomości w celu szybkiej odsprzedaży. Inwestorzy mogą również angażować się w inwestycje w rozwijające się sektory lub branże o potencjale wzrostu w okresie średnioterminowym. Równie dobrym przykładem może być inwestowanie na rynkach walutowym, surowcowym, czy też towarowym w średnim terminie.

 1. Przykładowe strategie:

Strategie oparte o analizę fundamentalną: inwestorzy analizują fundamenty spółek, takie jak bilans, dochody i perspektywy wzrostu, aby ocenić ich potencjał na przyszłość

Dywersyfikacja portfela: budowanie portfela na podstawie różnych aktywów w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia potencjału wzrostu

Inwestycje w spółki dywidendowe: zakup akcji spółek wypłacających regularne dywidendy, ale w perspektywie maksymalnie jednego roku. Zysk ze wzrostu wartości spółki jest powiększony o dywidendę

Inwestycje średnioterminowe są popularne wśród inwestorów, którzy dążą do osiągnięcia stabilnych zwrotów w umiarkowanym okresie. Średni termin to perspektywa, która nie wiąże kapitału na długi czas.

Wybór odpowiednich aktywów, strategii i dokładna analiza są kluczowe dla sukcesu w tej formie inwestowania.

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe obejmują okres inwestycji wynoszący od roku do kilku lat lub nawet dużo więcej. Celem jest budowanie wartości kapitału lub osiągnięcie celów finansowych, takich jak emerytura lub edukacja dzieci. 

Inwestorzy długoterminowi skupiają się na budowaniu portfela o długoterminowym potencjale wzrostu i stosunkowo mniejszym ryzyku. Przykłady inwestycji długoterminowych to zakupy akcji spółek w ciągu wielu lat lub inwestowanie w fundusze emerytalne.

 1. Charakterystyka:

Inwestycje długoterminowe są formą inwestycji, która zakłada dłuższy okres utrzymania aktywów inwestycyjnych, zazwyczaj wynoszący kilka lat lub więcej. Charakteryzują się dążeniem do budowania wartości kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym i skoncentrowaniem na perspektywach na przyszłość. Inwestorzy długoterminowi przykładają dużą wagę do analizy fundamentalnej i potencjału wzrostu aktywów.

 1. Czas trwania:

Okres inwestycji długoterminowej jest długi i zazwyczaj wynosi kilka lat, dekadę lub nawet dłużej. Długoterminowe podejście pozwala inwestorom czerpać korzyści z długoterminowego potencjału wzrostu aktywów.

 1. Ryzyko i zysk:

Inwestycje długoterminowe niosą ze sobą niższe ryzyko w porównaniu do inwestycji krótkoterminowych i średnioterminowych. Inwestorzy mają więcej czasu na “przetrwanie” niekorzystnych zmian cen aktywów. Jednakże, ponieważ rynek może być podatny na długoterminowe fluktuacje, nadal istnieje ryzyko utraty kapitału. 

Potencjalne zyski z inwestycji długoterminowych mogą być znaczne. Inwestorzy mogą skorzystać z długoterminowego wzrostu wartości aktywów, a jeśli ulokują swój kapitał w aktywa o dużym, bądź bardzo dużym potencjale wzrostu, który się zrealizuje, to nagroda może być bardzo satysfakcjonująca.

 1. Przykładowe inwestycje długoterminowe:

Przykłady inwestycji długoterminowych są tak jak w powyższych przypadkach bardzo liczne. Obejmują zakupy akcji spółek z historią długoterminowego wzrostu, inwestycje w nieruchomości na cele wynajmu, zakup obligacji rządowych na okres kilku lat, inwestowanie w fundusze, metale szlachetne, czy deficytowe surowce. 

Równie dobrze mogą to być aktywa o dużo większym ryzyku, ale i potencjale wzrostu jak dzieła mało znanych artystów, inwestycje w nowe projekty, czy chociażby technologię kosmiczną.

 1. Przykładowe strategie:

Inwestycje w spółki z fundamentalnym potencjałem wzrostu: zakup akcji spółek, które są liderami w swojej branży i mają silne perspektywy na dłuższą metę, ale również w niedowartościowane spółki o zdrowych fundamentach

Dywersyfikacja portfela: budowanie portfela zasobnego w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, ETFy, REITy, nieruchomości i surowce, w celu zminimalizowania ryzyka

Inwestycje w nieruchomości: inwestowanie w nieruchomości lub fundusze związane z nieruchomościami cieszą się nieprzerwanie dobrymi zwrotami z inwestycji

Inwestycje długoterminowe są często stosowane przez inwestorów, którzy dążą do budowy znaczącego kapitału na przyszłość i są gotowi poświęcić czas na osiągnięcie długoterminowych celów finansowych. 

Długi horyzont czasowy jest kluczowy w tego rodzaju strategii inwestycyjnej.

Porównanie inwestycji krótko-, średnio- i długoterminowych

Ryzyko i zysk:

Inwestycje krótkoterminowe:Inwestycje średnioterminoweInwestycje długoterminowe
Ryzykowysokie ryzyko ze względu na krótki okres inwestycji i dużą ekspozycją na zmienność cen. To może prowadzić do utraty znacznej części kapitałuśrednie ryzyko w porównaniu do inwestycji krótkoterminowych. Głównie dlatego, że horyzont czasowy jest dłuższynajniższe ryzyko w porównaniu do pozostałych inwestycji. Ponieważ horyzont czasowy wydłuż się jeszcze bardziej, a inwestycje obejmują również aktywa o dużo mniejszej zmienności, ryzyko jest dużo mniejsze
Zyskpotencjalny zysk jest atrakcyjny, ale ryzyko jest również znaczące. Inwestorzy krótkoterminowi muszą być gotowi na szybkie reakcje na zmiany pojawiające się na rynkupotencjalne zyski są umiarkowane i zazwyczaj bardziej stabilne niż w przypadku inwestycji krótkoterminowychpotencjalne zyski mogą być znaczne i zależą w dużej mierze od rozłożenia ryzyk w portfelu. Dużym wsparciem jest to, że inwestorzy mają czas na skorzystanie z długoterminowego wzrostu aktywów

Cele i planowanie finansowe:

Inwestycje krótkoterminowe:Inwestycje średnioterminoweInwestycje długoterminowe
CeleNajczęściej są wykorzystywane do osiągnięcia krótkoterminowych celów finansowych lub szybkiego zwrotu z inwestycjiSłużą do osiągnięcia umiarkowanych, średnioterminowych celów finansowych. Mogą być częścią większych planów, takich jak np. gromadzenie środków na edukację dzieci lub emeryturęSłużą głównie do budowania znaczącego kapitału. Mogą być częścią planu budowania kapitału na przyszłość, takiego jak fundusz emerytalny lub długoterminowe cele finansowe
PlanowanieMogą służyć jako narzędzie spekulacyjne dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na krótkoterminowych ruchach cen aktywówWymagają bardziej zrównoważonego podejścia do planowania finansowego i oszczędzaniaWymagają systematycznego planowania finansowego i regularnej analizy portfela inwestycyjnego

Planując przyszłe inwestycje, powinniśmy dokładnie rozważyć różnice między inwestycjami krótkoterminowymi, średnioterminowymi i długoterminowymi. Powinniśmy dostosować swoje podejście do swoich własnych potrzeb i priorytetów finansowych.

Kluczowe czynniki wpływające na wybór okresu inwestycji

Wybór odpowiedniego okresu inwestycji z pewnością zależy od indywidualnych celów finansowych, profilu ryzyka i planowania finansowego. Zależy również od posiadanego przez nas budżetu i tego, jak długo te nasze środki są dostępne na potrzeby inwestycji.

Cele finansowe odgrywają kluczową rolę w wyborze okresu inwestycji. Każdy inwestor powinien zastanowić się nad pytaniem, jakie cele chce osiągnąć za pomocą swoich inwestycji

Na przykład, inwestor chcący zrealizować krótko- lub średnioterminowe cele, takie jak zakup nowego samochodu czy opłacenie kosztów edukacji dzieci, może wybrać inwestycje krótkoterminowe lub średnioterminowe. 

Natomiast osoby dążące do zabezpieczenia finansowego na emeryturę lub budowy długoterminowego kapitału muszą rozważyć inwestycje długoterminowe.

Profil ryzyka inwestora jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wybór okresu inwestycji. Musimy zbadać i wiedzieć, jaka jest nasza tolerancja na ryzyko

Inwestorzy o wyższym tolerancji na ryzyko mogą być bardziej skłonni do podjęcia inwestycji krótkoterminowych, gdzie ryzyko jest wyższe, ale potencjalne zyski są bardzo atrakcyjne. 

Inwestorzy o niższym profilu ryzyka mogą bardziej preferować inwestycje średnioterminowe lub długoterminowe, które oferują większą stabilność, generują niższe ryzyko.

Dostępność środków również ma duży wpływ na wybór okresu inwestycji. Inwestorzy powinni ocenić, ile środków są w stanie zainwestować i na jak długo mogą zablokować swoje środki.

Inwestycje krótkoterminowe nie angażują kapitału na długo. Aktywa wybierane do inwestycji na krótki termin wymagają większej płynności, muszą być łatwo zbywalne. Dążąc do jak najszybszego obrotu swoim kapitałem, inwestorzy muszą często kupować i sprzedawać aktywa. 

Inwestycje średnio- i długoterminowe wymagają zablokowania kapitału na odpowiednio dłuższy czas. W tych horyzontach czasowych niektóre aktywa w portfelach inwestycyjnych mogą być trudniej zbywalne, a zamiana ich na gotówkę może zająć trochę czasu

Dokładne rozważenie tych kluczowych czynników pomaga inwestorom dostosować swój portfel inwestycyjny do swoich indywidualnych możliwości, potrzeb i priorytetów

Profesjonalne podejście pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i zwiększa szanse na osiągnięcie postawionych celów. Ostatecznie wybór okresu inwestycji powinien być dobrze przemyślany i dostosowany do indywidualnej sytuacji finansowej i planów inwestora.

Strategie zarządzania portfelem inwestycji

Zarządzanie portfelem inwestycji jest procesem wymagającym dużych umiejętności. Jest wielopoziomowe i skomplikowane. Jednak nie musimy posiadać całej tej wiedzy, by móc z powodzeniem zarządzać swoim własnym portfelem inwestycyjnym.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja to kluczowa strategia zarządzania portfelem inwestycji, która polega na rozproszeniu kapitału na różne klasy aktywów, branże, regiony geograficzne i rodzaje inwestycji;

Celem jest zminimalizowanie ryzyka poprzez unikanie skupiania się na jednym rodzaju inwestycji. Wykorzystujemy tutaj fakt, że różne aktywa inaczej reagują na zmiany na rynku. W przypadku spadku wartości jednego z rodzajów aktywów inne mogą zachować swoją wartość lub wzrosnąć. To pomaga zrównoważyć portfel;

Portfel możemy zdywersyfikować poprzez np.:

 • Zakup akcji różnych spółek
 • Obligacji korporacyjnych
 • Obligacji rządowych
 • Nieruchomości lub funduszy z nimi związanymi
 • Surowców
 • Inwestycji międzynarodowych, itp.

Zatem dywersyfikacja pomaga zrównoważyć potencjalne straty w jakimś segmencie portfela i zwiększyć szanse na osiągnięcie stabilnych zwrotów z całości portfela inwestycyjnego

Rebalansowanie

Rebalansowanie portfela to proces regularnego dostosowywania alokacji aktywów w naszym portfelu, w celu przywrócenia pierwotnego, założonego na początku podziału kapitału między różne aktywa. Ta strategia pomaga utrzymać portfel wewnątrz zdefiniowanej strategii inwestycyjnej i kontrolować ryzyko

Utrzymujemy pożądany poziom ryzyka i minimalizujemy niezrównoważenie powstające w trakcie procesu inwestycyjnego wewnątrz portfela, które może wynikać z różnic we wzroście wartości aktywów.

 • Przykład: pierwotny podział portfela zakładał, że 60% kapitału inwestycyjnego to akcje, a 40% to obligacje. Wzrost wartości akcji spowodował, że stanowią one obecnie 70% portfela

Zatem rebalansowanie w tym konkretnym przypadku może polegać na sprzedaży części akcji bądź zakupie innych aktywów, w taki sposób, by przywrócić pożądaną proporcję aktywów w portfelu

Ustalanie priorytetów:

Istotnym elementem zarządzania portfelem jest określenie priorytetów finansowych i celów inwestycyjnych. Inwestorzy powinni jasno zdefiniować swoje cele finansowe i określić, które inwestycje najlepiej pomogą w realizacji tych celów

Na co chcemy przeznaczyć swoje środki? Dla przykładu:

 • Budowanie kapitału
 • Środki na emeryturę
 • Na edukację dzieci
 • Na zakup nieruchomości, itp.

Jaki ustalamy horyzont czasowy? Od tego, kiedy chcemy, bądź musimy osiągnąć założony przez nas cel, wybierzemy strategii. Nasze cele mogą zatem być krótko, średnio i długoterminowe

Priorytety mogą się zmieniać w zależności od zmieniającej się sytuacji życiowej. Ustalenie priorytetów, co jest ważniejsze, a co mniej ważne, pozwala na odpowiednie dostosowanie strategii inwestycyjnej do konkretnych potrzeb i celów.

 • Przykład: możemy określić jako nasz priorytet gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę, a to wpłynie (w zależności od tego za ile lat chcemy przejść na emeryturę) na wybór horyzontu czasowego inwestycji i planowanie finansowe;

Strategie zarządzania portfelem inwestycji odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu finansowych celów. Skuteczne zarządzanie portfelem inwestycji wymaga uwzględnienia tych strategii. 

Dywersyfikacja pomaga rozproszyć ryzyko, rebalansowanie utrzymuje portfel w zgodnej z planem równowadze, a ustalanie priorytetów pozwala na koncentrację na najważniejszych celach finansowych.

To wszystko ma na celu zapewnienie osiągnięcia wszystkich zaplanowanych celów inwestora przy minimalnym ryzyku.

Co wybrać dla siebie

Najważniejsze różnice między inwestycjami krótko-, średnio- i długoterminowymi:

Czas trwania inwestycji:

 • Inwestycje krótkoterminowe mają krótki okres trwania, zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy.
 • Inwestycje średnioterminowe obejmują okres od kilku miesięcy do roku.
 • Inwestycje długoterminowe mają dłuższy okres trwania, często wynoszący kilka lat, dekadę lub dłużej.

Ryzyko i zysk:

 • Inwestycje krótkoterminowe niosą wysokie ryzyko, ale mogą przynieść atrakcyjny zysk w krótkim okresie.
 • Inwestycje średnioterminowe charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem i zyskiem, bardziej stabilnymi niż w przypadku inwestycji krótkoterminowych.
 • Inwestycje długoterminowe są zazwyczaj najmniej ryzykowne, ale wymagają cierpliwości, ponieważ zyski kumulują się w długim okresie.

Cele finansowe:

 • Inwestycje krótkoterminowe często służą do osiągnięcia krótkoterminowych celów, tak różnych, jak nasze bieżące potrzeby finansowe.
 • Inwestycje średnioterminowe pomagają w gromadzeniu kapitału, który możemy użyć na reinwestycję, albo np. na edukację dzieci.
 • Inwestycje długoterminowe są idealne do zabezpieczenia finansowego na emeryturę lub budowy długoterminowego kapitału.

Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego okresu inwestycji:

 • Wybór okresu inwestycji powinien być zgodny z indywidualnymi celami finansowymi. Określ jakie cele chcesz osiągnąć: krótkoterminowe, średnioterminowe czy długoterminowe.
 • Zidentyfikuj swój profil ryzyka. Jeśli jesteś skłonny do podejmowania ryzyka, możesz rozważyć krótkoterminowe inwestycje. Jeżeli należysz do inwestorów o niższym profilu ryzyka, to preferowane będą inwestycje średnio- i długoterminowe.
 • Zastanów się nad dostępnością środków. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo kapitału do inwestycji w wybrany okres.
 • Rozważ dywersyfikację portfela, niezależnie od wybranego okresu inwestycji, aby zminimalizować ryzyko.

Znaczenie planowania finansowego w kontekście inwestycji:

 • Planowanie finansowe jest kluczowe w każdym okresie inwestycji. Pomaga  określić cele, określić odpowiednią strategię inwestycyjną i monitorować na bieżąco postępy.
 • Planowanie finansowe pozwala dostosować portfel inwestycyjny do zmieniających się celów i potrzeb finansowych.
 • Regularne oceny i dostosowywanie planu finansowego do zachodzących zmian są niezbędne, ponieważ sytuacja życiowa i cele mogą się zmieniać.
 • Profesjonalna pomoc, taka jak konsultacje z doradcą finansowym lub inwestycyjnym, może być cennym narzędziem w opracowaniu i realizacji skrojonego na miarę planu finansowego.

Podsumowując, odpowiednie planowanie finansowe i uwzględnienie w nich zarówno indywidualnych celów, jak i profilu ryzyka są kluczowymi krokami dla skutecznego inwestowania. 

Od naszych celów i możliwości finansowych będzie zależał wybór okresu inwestycji. Czasem, by móc zacząć inwestować średnio, czy długoterminowo trzeba najpierw zainwestować w krótkim terminie, żeby zgromadzić wystarczający kapitał na większe inwestycje.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.