ETF, ETC, ETN – Co to jest? Jakie są różnice?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 20:53, 21 lut 2024
ETF, ETC, ETN – Co to jest? Jakie są różnice?

Giełda Papierów Wartościowych to instytucja, która umożliwia handel papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne czy inne instrumenty finansowe. Jej głównym celem jest stworzenie centralnego rynku, na którym można dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych.

Giełda Papierów Wartościowych zapewnia platformę handlową oraz infrastrukturę, która umożliwia inwestorom dokonywanie transakcji, ustalanie cen oraz zawieranie umów kupna i sprzedaży. Jest to również miejsce, gdzie emitenci mogą pozyskiwać kapitał poprzez emisję nowych papierów wartościowych.

Działalność giełdy  jest regulowana przez odpowiednie instytucje nadzoru finansowego, dzięki czemu powinna zapewnić przejrzystość, uczciwość i bezpieczeństwo transakcji dla wszystkich uczestników rynku.

Giełda Papierów Wartościowych odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rynku kapitałowego, umożliwiając efektywne alokowanie kapitału oraz wspierając rozwój gospodarczy poprzez mobilizację oszczędności inwestorów i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.


Definicja:

W Polsce zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi papier wartościowy definiowany jest jako dokument potwierdzający prawa majątkowe lub udziałowe. Papier wartościowy może mieć formę dokumentu papierowego lub elektronicznego, a jego emisja, obieg i obrót są regulowane przez przepisy prawne.


Papier wartościowy odnosi się do instrumentów finansowych, które reprezentują określone prawa majątkowe, takie jak udziały w zyskach emitenta, prawo do głosowania na walnych zgromadzeniach, prawo do dywidendy, prawo do określonego wynagrodzenia czy prawo do zwrotu kapitału. 

Papier wartościowy może być emitowany przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne podmioty, które spełniają określone warunki ustawowe.

Papier wartościowy jest zazwyczaj notowany na giełdzie lub pozostaje w obrocie pozagiełdowym i stanowi formę inwestycji dla posiadaczy, którzy mogą czerpać zyski z ich posiadania w postaci wzrostu wartości lub dywidendy. 

W Polsce, emitenci papierów wartościowych podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która reguluje rynek finansowy i chroni interesy inwestorów. 

Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi na własny użytek formułują definicję papierów wartościowych. Według tej definicji są nimi między innymi:

 • akcje,
 • prawa poboru,
 • prawa do akcji,
 • warranty subskrypcyjne,
 • kwity depozytowe,
 • obligacje,
 • listy zastawne,
 • certyfikaty inwestycyjne, itd.

Od listopada 2018 r. papiery wartościowe muszą być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obowiązek ten nie dotyczy weksli

Na wynos, czyli szybko i w skrócie, o czym możesz przeczytać…

Giełda papierów wartościowych to nie tylko świat akcji. Wraz z rozwojem instrumentów finansowych, wszędzie pojawiają się nowe możliwości inwestycyjne. Pośród wielu ciekawych instrumentów finansowych, warto zwrócić uwagę na niezwykłe możliwości trzech z nich: 

 • ETF (Exchange-Traded Fund)
 • ETC (Exchange-Traded Commodity)
 • ETN (Exchange-Traded Note)

Choć skróty mogą brzmieć podobnie, to różnią się znacząco pod względem struktury, funkcjonowania i korzyści, jakie mogą przynieść inwestorom.

ETF (Exchange-Traded Funds) to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, które śledzą wydajność określonego indeksu, segmentu rynku lub ogólniej mówiąc koszyka aktywów bazowych. Dzięki nim inwestorzy mogą łatwo dywersyfikować swoje portfele, otrzymując ekspozycję na szeroki zakres aktywów przy minimalnych kosztach transakcyjnych.

Z kolei ETC (Exchange-Traded Commodities) dają inwestorom szansę na ekspozycję na rynki surowców, takie jak złoto, ropa czy zboża, bez konieczności fizycznego ich posiadania. Chociaż pewne fundusze ETC rzeczywiście je kupują i składują. Te aktywa stanowią wtedy trwałe zabezpieczenie. ETC wabi swoją zdolnością do zrównoważonej dywersyfikacji portfela.

ETN (Exchange-Traded Note), to zobowiązanie emitenta do wypłaty w przyszłości, oparte na wydajności wskaźnika lub indeksu. Chociaż ich wartość zależy od wydajności tych wskaźników, to nie posiadają one żadnych fizycznych aktywów, ani zabezpieczeń.

Dlaczego warto zainteresować się tymi instrumentami? 

Inwestowanie w ETF, ETC i ETN może być atrakcyjne ze względu na możliwość łatwej dywersyfikacji portfela, dostęp do różnych rynków i aktywów oraz potencjalne zyski z różnic kursowych. 

Różnice między tymi instrumentami są kluczowe, a zrozumienie ich specyfiki może otworzyć przed Tobą nowe możliwości inwestycyjne. Jednocześnie, jednak warto pamiętać o zrozumieniu charakterystyki każdego instrumentu oraz związanych z nimi ryzykach.

Czy jesteś gotowy na podjęcie nowych wyzwań inwestycyjnych i odkrycie możliwości, jakie dają ETF, ETC i ETN? 

Czas zanurzyć się w bogaty świat inwestycji i odkryć, jak te instrumenty mogą wzbogacić Twój portfel. Gotowy na ekscytującą podróż po rynkach finansowych? 

ETF, ETC, ETN – Co to jest?

ETF, ETC i ETN to trzy różne rodzaje instrumentów finansowych związanych z inwestowaniem na rynkach kapitałowych. To trzy nurty możliwości inwestycyjnych, które pozwalają na wygodny dostęp do różnych rynków i aktywów. 

Wszystkie trzy produkty mają swoje zalety i ryzyka, a wybór między nimi zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych, profilu ryzyka i preferencji co do struktury produktu.

ETF (Exchange-Traded Funds)

ETF oferują inwestorom ekspozycję na szeroki zakres aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce czy indeksy giełdowe. Każdy ETF ma ściśle określony cel inwestycyjny, który realizuje poprzez inwestowanie w odpowiedni portfel aktywów bazowych.

Więcej na temat ETF znajdziesz w naszych artykułach: ETF – co to jest? i Inwestycje w ETF

Główne cechy ETF:

Replikacja – ETF poprzez koszyk aktywów bazowych odtwarza, śledzi np. wartość indeksu, co oznacza, że wartość danego funduszu jest powiązana z wydajnością tego indeksu.

Płynność – ETF są notowane na giełdzie, co oznacza, że inwestorzy mogą kupować i sprzedawać je w dowolnym momencie, w godzinach handlu, po aktualnej cenie rynkowej.

Dywersyfikacja – Inwestowanie w ETF umożliwia inwestorom łatwą dywersyfikację portfela, ponieważ każdy ETF obejmuje wiele różnych aktywów bazowych w koszyku.

Niskie koszty – Koszty inwestowania w ETF są zazwyczaj niższe, niż koszty inwestowania w tradycyjne fundusze inwestycyjne, co również przyczynia się do ich popularności.

ETF – rodzaje funduszy

Istnieje wiele różnych rodzajów ETF, które różnią się swoją strukturą, strategią inwestycyjną oraz rodzajem aktywów, w które inwestują. 

Oto kilka najpopularniejszych rodzajów ETF:

ETF-y akcyjne: inwestują w portfele akcji notowanych na giełdach. Mogą skupiać się na różnych sektorach gospodarki (np. technologia, zdrowie, energetyka) lub na całych rynkach (np. S&P 500)

ETF-y obligacyjne: inwestują w obligacje, czyli długi emitowane przez rządy, korporacje lub inne instytucje. Mogą skupiać się na określonych rodzajach obligacji (np. rządowych, korporacyjnych) lub na określonych rynkach (np. obligacje rynków wschodzących)

ETF-y multi-asset: skupiają się na inwestycjach w różne klasy aktywów, mogą to być na przykład akcje i obligacje, oferując w ten sposób bardziej zdywersyfikowany portfel inwestycyjny

ETF-y indeksowe: śledzą lub replikują wybrane indeksy giełdowe, takie jak S&P 500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100. Zapewniają możliwość inwestowania w średni wynik szerokiego zakresu akcji na danym rynku

ETF-y sektorowe tematyczne: skupiają się na wybranych, na podstawie trendów rynkowych, akcjach spółek, wpisujących się w tematy inwestycyjne, takie jak biotechnologia, wydobycie złota, cyberbezpieczeństwo itp.

ETF – zalet i wady 

Inwestowanie w ETF-y (Exchange-Traded Funds) ma wiele zalet i kilka wad, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. 

Zalety inwestowania w ETF

 • Dywersyfikacja portfela – ETF umożliwiają łatwą dywersyfikację portfela, ponieważ każdy ETF zazwyczaj obejmuje cały koszyk różnych aktywów bazowych
 • Łatwy dostęp do różnych rynków – ETF umożliwiają łatwy dostęp do różnych rynków, w tym rynków zagranicznych, bez konieczności zakupu i śledzenia wielu poszczególnych aktywów
 • Niskie koszty inwestycyjne – koszty inwestowania w ETF są zazwyczaj niższe niż koszty inwestowania w tradycyjne fundusze inwestycyjne. Dotyczy to w szczególności pasywnie zarządzanych ETF
 • Płynność – ETF są notowane na giełdzie i mają zapewnioną płynność na poziomie pozwalającym na swobodny handel, zarówno kupno, jak i sprzedaż, po aktualnej cenie rynkowej
 • Transparentność – ETF zazwyczaj publikują codzienne raporty na temat swojego portfela, co zapewnia inwestorom pełną transparentność dotyczącą ich inwestycji

Wady inwestowania w ETF

 • Ryzyko rynkowe – podobnie jak każda inwestycja, inwestowanie w ETF niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału z powodu zmian cen na rynkach finansowych
 • Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji – choć ETF z założenia oferują dywersyfikację portfela, to jednak niektóre ETF mogą być skoncentrowane na określonych sektorach, branżach lub regionach geograficznych, co może zwiększać ryzyko
 • Opłaty – chociaż koszty inwestowania w ETF są zazwyczaj niższe niż koszty inwestowania w tradycyjne fundusze inwestycyjne, niektóre ETF mogą pobierać opłaty za zarządzanie. Warto zawsze dokładnie sprawdzić wszystkie koszty
 • Spread – należy pamiętać o koszcie związanym ze spreadem, który może wpłynąć na całkowitą stopę zwrotu z inwestycji

ETC (Exchange-Traded Commodities)

ETC (Exchange-Traded Commodity) to notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny, który umożliwia inwestowanie w surowce, takie jak złoto, srebro, ropa czy zboża lub ekspozycje na surowce. 

Fundusz ETC może być strukturyzowany jako zabezpieczony, czyli kupujący fizyczne surowce. Może też działać na podstawie kontraktów futures czy opcji i posiadać jedynie ekspozycję na ceny surowców. ETC są często wykorzystywane do uzyskania ekspozycji na rynki surowców bez konieczności bezpośredniego inwestowania.

Główne cechy ETC:

Śledzenie cen surowców – ETC są zaprojektowane w taki sposób, aby śledzić ceny surowców lub wydajność indeksów surowców, co oznacza, że ich wartość jest powiązana ze zmianami wartości surowców na rynku

Notowanie na giełdzie – podobnie jak ETF-y, ETC są notowane na giełdzie, co oznacza, że inwestorzy mogą w godzinach handlu kupować i sprzedawać je w czasie rzeczywistym, podobnie jak np. akcje

Fizyczne lub syntetyczne śledzenie surowców – niektóre ETC odwzorowują ceny surowców poprzez fizyczne posiadanie, np. zakup złota, podczas gdy inne mogą korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures czy opcje

Elastyczność inwestycyjna – ETC umożliwiają inwestorom łatwy dostęp do rynków surowców bez konieczności fizycznego zakupu surowca, co sprawia, że są one atrakcyjnym narzędziem do inwestowania dla osób, które są zainteresowane jedynie ekspozycją na te rynki

Dywersyfikacja portfela – inwestowanie w ETC umożliwia inwestorom dywersyfikację swojego portfela poprzez ekspozycję na różne surowce, korzystając z różnych trendów utrzymujących się na rynku

Ryzyka związane z rynkami surowców – pomimo swojej atrakcyjności, ETC niosą ze sobą ryzyka związane z rynkami surowców, takie jak zmienność cen surowców, ryzyko geopolityczne czy ryzyko związane z regulacjami rynkowymi

ETC – przykłady surowców na podstawie Funduszy ETC

ETC umożliwiają inwestowanie w różnorodne surowce. Na ogół, każdy z tego typu funduszy, powoływany jest do życia z konkretną specjalizacją. Dzięki temu giełda zapewnia łatwy dostęp do rynków surowców i możliwość dywersyfikacji portfela.

Oto kilka przykładów ETC oraz surowców, które są przez nie śledzone:

SPDR Gold Shares (GLD):

 • GLD jest przykładem ETC, który śledzi cenę złota.
 • Złoto jest jednym z najpopularniejszych surowców inwestycyjnych i jest cenione jako bezpieczna przystań w czasach niepewności gospodarczej i politycznej.

iShares Silver Trust (SLV):

 • SLV jest przykładem ETC, który śledzi cenę srebra.
 • Srebro jest szeroko wykorzystywane w przemyśle. Jednocześnie uznawane jest za surowiec inwestycyjny, podobnie jak złoto.

United States Oil Fund (USO):

 • USO jest przykładem ETC, który śledzi cenę ropy naftowej.
 • Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych na świecie i ma duże znaczenie dla gospodarki światowej.

Invesco DB Agriculture Fund (DBA):

 • DBA jest przykładem ETC, który śledzi indeks cen surowców rolnych.
 • Obejmuje on surowce takie jak kukurydza, pszenica, cukier, kawa i bawełna, które są kluczowymi produktami w sektorze rolnym.

ETFS Physical Palladium (PHPD):

 • PHPD jest przykładem ETC, który śledzi cenę palladu.
 • Pallad jest metalem szlachetnym, który znajduje zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie w katalizatorach samochodowych.

ETFS Physical Platinum (PHPT):

 • PHPT jest przykładem ETC, który śledzi cenę platyny.
 • Platyna jest metalem szlachetnym, który jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym, elektronicznym, motoryzacyjnym oraz w jubilerstwie.

ETFS Physical Silver (PHAG):

 • PHAG jest przykładem ETC, który śledzi cenę srebra.
 • Srebro, podobnie jak złoto, jest używane jako surowiec inwestycyjny, a także ma zastosowanie w przemyśle elektronicznym, fotograficznym i innych.

Te przykłady różnych ETC reprezentują jednocześnie różnorodność surowców, które mogą być śledzone przez te instrumenty finansowe. Ta różnorodność umożliwia ekspozycję na różne segmenty rynku surowców i reagowanie na różnorodne trendy, które się tam pojawiają.

ETC – czym się różni od ETF

ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund) mają kilka istotnych różnic.  

Aktywa bazowe

ETF ETC
zazwyczaj inwestują w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, indeksy giełdowe czy nieruchomości. Są one zwykle związane z innymi instrumentami finansowymi.zwykle są związane z surowcami lub indeksami surowców, takimi jak złoto, srebro, ropa czy surowce rolne. Ich aktywa bazowe to fizyczne surowce lub kontrakty futures na surowce.

Struktura instrumentu

ETF ETC
zwykle są strukturalnie funduszami inwestycyjnymi, które śledzą lub replikują określone indeksy, lub segmenty rynku poprzez zakup papierów wartościowych. Inwestorzy posiadają udziały w funduszu.mogą mieć strukturę opartą na fizycznym posiadaniu surowców lub wykorzystaniu instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures. Inwestorzy posiadają zazwyczaj udziały w funduszu lub inne instrumenty dłużne emitowane przez instytucję finansową.

Typ aktywów

ETF ETC
mogą inwestować w różne klasy aktywów, w tym w akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości.inwestują w surowce lub indeksy surowców, co oznacza, że ich wydajność jest związana jedynie z rynkami surowców.

Zastosowanie

ETF ETC
często używane przez inwestorów do dywersyfikacji portfela, inwestowania w konkretne sektory gospodarki lub indeksy giełdowe.często używane przez inwestorów do ekspozycji na rynki surowców, spekulacji cenowej na surowce lub zabezpieczenia przed ryzykiem inflacji.

ETC – zalety i ryzyka

Inwestowanie w ETC (Exchange-Traded Commodity) ma swoje zalety i ryzyka, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Zalety inwestowania w ETC

Dywersyfikacja portfela: ETC umożliwiają inwestorom łatwą dywersyfikację portfela poprzez ekspozycję na różne surowce. Takie działanie może pomóc w zrównoważeniu ryzyka w portfelu inwestycyjnym.

Łatwy dostęp do rynków surowców: inwestowanie w notowane na giełdzie ETC umożliwia łatwy dostęp do rynków surowców, takich jak złoto, srebro, ropa czy zboża, bez konieczności fizycznego ich posiadania.

Ochrona przed inflacją: niektóre surowce, takie jak złoto i srebro, są uważane za zabezpieczenie przed inflacją, a inne, jak ropa czy gaz, mogą na nią wpływać. To oznacza, że inwestowanie w ETC może pomóc w ochronie wartości inwestycji w czasach wzrostu cen.

Płynność: notowanie funduszy na giełdzie pomaga zapewnić pełną płynność. Dzięki temu inwestorzy mogą w godzinach handlu kupować je i sprzedawać tak samo, jak akcje.

Ryzyka związane z inwestowaniem w ETC

Ryzyka (rynkowe i inne): ETC niosą ze sobą ryzyko związane z rynkami surowców, takie jak zmienność cen surowców, ale także ryzyko geopolityczne czy związane ze zmianami regulacyjnymi na rynkach surowców.

Ryzyko walutowe: Jeśli inwestycja w ETC odnosi się do surowców notowanych w innej walucie niż waluta inwestora, istnieje ryzyko związane z kursami wymiany.

Ryzyko instrumentów pochodnych: niektóre ETC mogą korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures czy opcje, co niesie ze sobą ryzyko związane z tymi instrumentami, takie jak ryzyko kontrahenta, ryzyko płynności i ryzyko cenowe.

Opłaty i koszty: ETC mogą pobierać opłaty za zarządzanie, opłaty transakcyjne i inne koszty, które mogą ulegać zmianie i obciążać zwrot z inwestycji.

Brak fizycznego posiadania surowców: w przypadku ETC, które nie opierają się na fizycznym posiadaniu surowców, istnieje ryzyko związane z niezdolnością emitenta do spełnienia swoich zobowiązań, co może prowadzić do utraty kapitału inwestora.

ETN (Exchange-Traded Notes)

ETN (Exchange-Traded Note) to instrument finansowy, który jest notowany na giełdzie i jest emitowany zazwyczaj przez bank lub inną instytucją finansową.

ETN to zobowiązanie emitenta do zapłaty określonej kwoty w przyszłości, oparte na wydajności określonego wskaźnika finansowego, indeksu, grupy aktywów lub strategii inwestycyjnej. Jest to rodzaj dłużnego instrumentu finansowego, w przeciwieństwie do funduszu ETF, który jest funduszem inwestycyjnym.

Główne cechy ETN:

Śledzenie wydajności – ETN śledzi wydajność określonego wskaźnika lub indeksu, a inwestor otrzymuje wypłatę w terminie ustalonym w przyszłości. Wypłata zależy od wydajności tego wskaźnika lub indeksu

Brak posiadania aktywów – w przeciwieństwie do ETF czy ETC, ETN nie posiada fizycznych aktywów, ani kontraktów futures, które by go podpierały. Jest to jedynie zobowiązanie emitenta do zapłaty na podstawie wydajności określonego wskaźnika

Opłaty i koszty – podobnie jak inne instrumenty finansowe, ETN mogą pobierać opłaty za zarządzanie, prowizje i inne koszty, które mogą obniżać zwrot z inwestycji lub pogłębić stratę

Ryzyko emitenta – inwestorzy ponoszą ryzyko kredytowe emitenta, czyli instytucji finansowej, która emituje ETN. Jeśli emitent zbankrutuje lub nie spełni swoich zobowiązań, inwestorzy mogą ponieść straty

Podatki – w niektórych jurysdykcjach, dochody z tytułu ETN mogą podlegać innym zasadom podatkowym niż pozostałe instrumenty finansowe. Kwestia wymaga sprawdzenia, ponieważ może mieć wpływ na opodatkowanie zysków z inwestycji

Podsumowując 

ETN są instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na wydajność określonego wskaźnika finansowego, indeksu etc., ale niosą ze sobą ryzyko związane z emitentem, brak ekspozycji na fizyczne aktywa oraz opłaty i koszty zarządzania. 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dobrze zrozumieć charakterystykę ETN oraz ryzyka z nim związane.

ETN – działanie i struktura

Na co warto zwrócić uwagę:

Emitent i struktura – Bank lub inna instytucja finansowa emituje ETN jako zobowiązanie dłużne. Struktura ETN opiera się na zadłużeniu emitenta, który zobowiązuje się zapłacić inwestorowi kwotę równą wydajności określonego indeksu lub wskaźnika

Indeks lub wskaźnik bazowy – ETN śledzi wydajność określonego indeksu lub wskaźnika. Wartość ETN jest zazwyczaj związana z wydajnością tego indeksu lub wskaźnika

Wypłata na zakończenie okresu trwania – na zakończenie okresu trwania ETN, emitent zobowiązuje się wypłacić inwestorowi kwotę, która jest uzależniona od wydajności wskaźnika bazowego. Jeśli wskaźnik osiągnie dodatnią wydajność, inwestor otrzymuje zysk; w przypadku ujemnej wydajności, inwestor ponosi stratę

Brak fizycznych aktywów – w przeciwieństwie do funduszy ETF czy ETC, ETN nie posiada fizycznych aktywów, ani kontraktów futures, które by go podpierały

Płynność i notowanie na giełdzie – ETN są notowane na giełdzie, co oznacza, że inwestorzy mogą kupować i sprzedawać je w czasie rzeczywistym, podobnie jak akcje

Ryzyko emitenta – inwestorzy w ETN ponoszą ryzyko kredytowe emitenta. Jeśli emitent nie spełni swoich zobowiązań, na przykład w przypadku bankructwa, inwestorzy mogą ponieść straty

Opłaty i koszty – ETN mogą pobierać opłaty za zarządzanie, prowizje i inne koszty, które obciążają zwrot z inwestycji

ETN a inne instrumenty dłużne

Porównując ETN (Exchange-Traded Note) do obligacji korporacyjnych oraz innych instrumentów dłużnych, można zauważyć kilka istotnych różnic i podobieństw

Oto porównanie między nimi:

Natura instrumentu

ETNObligacje korporacyjneInne instrumenty dłużne
jest to zobowiązanie emitenta do zapłaty określonej kwoty w przyszłości, zależnej od wydajności określonego wskaźnika, indeksu lub strategii inwestycyjnej. ETN jest zazwyczaj notowany na giełdzie i funkcjonuje podobnie jak instrumenty akcyjnesą to dłużne papiery wartościowe emitowane przez korporacje, które zobowiązują się do zapłaty określonej kwoty w przyszłości wraz z odsetkami. Obligacje korporacyjne są notowane na rynku obligacji i funkcjonują na podstawie umowy między emitentem a inwestoremmogą to być na przykład obligacje rządowe, obligacje komunalne, obligacje skarbowe itp. Ich struktura i funkcjonowanie mogą się różnić w zależności od emitenta i rodzaju instrumentu

Struktura i zabezpieczenia

ETNObligacje korporacyjneInne instrumenty dłużne
struktura ETN opiera się na zadłużeniu emitenta i nie posiada fizycznych aktywów ani zabezpieczeń. Emitent zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty na podstawie wydajności wskaźnika bazowegoobligacje korporacyjne są zazwyczaj zabezpieczone aktywami emitenta lub mają priorytet wypłaty w przypadku bankructwa emitenta. Zwykle mają ustaloną datę wykupu oraz ustalony okres spłatyich struktura i zabezpieczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju instrumentu i emitenta. Mogą być zabezpieczone aktywami, mieć ustalone warunki spłaty, odsetki itp.

Ryzyko emitenta

ETNObligacje korporacyjneInne instrumenty dłużne
inwestorzy w ETN ponoszą ryzyko kredytowe emitenta, czyli instytucji finansowej, która emituje ETN. Jeśli emitent zbankrutuje lub nie spełni swoich zobowiązań, inwestorzy mogą ponieść stratyinwestując w obligacje korporacyjne, inwestorzy ponoszą ryzyko kredytowe emitenta. Ocena ryzyka kredytowego emitenta ma kluczowe znaczenie dla oceny jakości obligacji korporacyjnychryzyko emitenta może się różnić w zależności od rodzaju instrumentu i emitenta. Jeszcze całkiem niedawno uważano, że państwa lub miasta nie mogą zbankrutować. Życie zweryfikowało te poglądy

Opłaty i koszty

ETNObligacje korporacyjneInne instrumenty dłużne
mogą pobierać opłaty za zarządzanie, prowizje i inne koszty, które obciążają zwrot z inwestycjikoszty inwestowania w obligacje korporacyjne zwykle obejmują prowizje pośredników i inne koszty transakcyjnekoszty inwestowania w inne instrumenty dłużne mogą się różnić w zależności od rodzaju instrumentu i emitenta

ETN – ryzyka i korzyści

Inwestowanie w ETN niesie ze sobą zarówno ryzyka, jak i potencjalne korzyści, które zawsze warto rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. 

Każdy instrument finansowy ma swoją specyfikację i zestaw regulacji, z którymi należy dokładnie się zapoznać. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem inwestycji, należy je wszystkie wyjaśnić.

Inwestowanie w ETN – ryzyka

Ryzyko emitenta – Inwestorzy ponoszą ryzyko kredytowe emitenta, czyli instytucji finansowej, która emituje ETN. Jeśli emitent zbankrutuje lub nie spełni swoich zobowiązań, inwestorzy poniosą straty.

Ryzyko rynkowe – ETN tak jak każdy instrument finansowy niesie ze sobą ryzyko związane z rynkami, na których opierają się ich wskaźniki bazowe.

Brak fizycznych aktywów – ETN nie posiadają fizycznych aktywów ani zabezpieczeń. Ich wartość jest zależna od wydajności określonego wskaźnika lub indeksu, co może wprowadzać dodatkowe ryzyko.

Brak zabezpieczenia – W przeciwieństwie do obligacji korporacyjnych czy innych instrumentów dłużnych ETN nie są zabezpieczone aktywami emitenta, co znacząco zwiększa ryzyko inwestorów.

Inwestowanie w ETN – korzyści

Dywersyfikacja portfela – Inwestowanie w ETN umożliwia inwestorom dywersyfikację portfela poprzez ekspozycję na różne wskaźniki, indeksy czy strategie inwestycyjne.

Łatwy dostęp do rynków – ETN umożliwiają inwestorom łatwy dostęp do różnych rynków, które mogą być trudno dostępne lub kosztowne w przypadku innych instrumentów.

Potencjalne zyski z różnic kursowych – Inwestorzy mogą uzyskać zyski z różnic kursowych poprzez spekulację na zmiany cen wskaźników bazowych, na których opierają się ETN.

Brak konieczności fizycznego posiadania aktywów – Inwestorzy nie muszą fizycznie posiadać aktywów, na których opierają się ETN, co dla niektórych inwestorów może być wygodne, a nawet być dużym atutem.

Porównanie ETF, ETC, ETN

Tabela porównująca kluczowe cechy ETF, ETC i ETN.

CECHAETF (Exchange Traded Fund)ETC (Exchange Traded CommodityETN (Exchange Traded Note)
StrukturaFundusz inwestycyjnyFundusz inwestycyjny zabezpieczony fizycznie lub nieDłużny papier wartościowy
EkspozycjaAktywa bazowe (indeksy, akcje, obligacje itp.)Towary lub surowceIndeks lub wskaźnik na dowolne aktywa bazowe
HandelHandel na giełdach papierów wartościowychHandel na giełdach papierów wartościowychHandel na giełdach papierów wartościowych i na rynku wtórnym
KosztyKoszty zarządzania,
Spread,
Opłaty transakcyjne,
Podatki
Koszty zarządzania,
Koszty przechowywania,
Spread,
Opłaty transakcyjne,
Podatki
Koszty zarządzania,
Opłaty transakcyjne,
Spread,
Podatki
InwestycjaZazwyczaj średnio i długoterminowaZazwyczaj średnio i długoterminowaKrótkoterminowa
RyzykoRyzyko rynkowe, Ryzyko operacyjneRyzyko rynkowe,
Ryzyko operacyjne,
Ryzyko geopolityczne
Ryzyko rynkowe,
Ryzyko operacyjne,
Ryzyko kredytowe
DywidendyTakMogą występowaćBrak
PodatkiPodatki od zysków kapitałowych i dywidendPodatki od zysków kapitałowych i dywidendPodatki od zysków kapitałowych i dywidend lub inne w zależności od jurysdykcji
Ryzyko kredytowe EmitentaNiskieNiskieWysokie
Upadłość EmitentaMałe ryzykoRyzyko ograniczone do zabezpieczeniaDuże ryzyko utraty całości inwestycji

Czego się dowiedzieliście?

 • Za skrótami ETF, ETC i ETN, kryją się trzy różne instrumenty finansowe dostępne na giełdzie
 • Chociaż skróty wydają się bardzo podobne, to kryją za sobą bardzo różne możliwości inwestycyjne
 • Dlaczego ETF wydaje się nie tylko wszechstronny, ale i bliższy tradycyjnemu postrzeganiu instrumentów giełdowych
 • Kupując ETC można stać się właścicielem fizycznego złota albo zboża i nawet nigdy go nie zobaczyć
 • ETN jest dość tajemniczym instrumentem, ale ma swoje przewagi nad konkurencją
 • Tak jak wszystkie instrumenty finansowe, tak i te mają swoje zalet, wady i ryzyka, które należy dobrze poznać i wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.