ETF – co to jest?

Definicja: ETF (ang. Exchange-Traded Fund – fundusze notowane na giełdzie) to instrument finansowy. Pojedynczy fundusz ETF jest koszykiem różnych aktywów, które można kupić lub sprzedać tylko za pośrednictwem certyfikowanej firmy (np. Dom Maklerski) na Giełdach Papierów Wartościowych. Jednostki uczestnictwa w funduszu lub certyfikaty inwestycyjne ETF są papierem wartościowym. Środki zebrane od inwestorów fundusz inwestuje (w zależności od rodzaju funduszu) w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, surowce czy inne instrumenty finansowe. ETF-y umożliwiają inwestorom zdywersyfikowanie swojego portfela inwestycyjnego oraz inwestowanie w różne rynki i branże. Nowoczesne struktury ETF umożliwiają również zawieranie krótkich pozycji i uzyskiwanie efektu dźwigni finansowej.


Na wynos, czyli szybko i w skrócie o czym możesz przeczytać…

W świecie inwestycji jeden skrót zdobył szczególną popularność: ETF, czyli angielskie Exchange-Traded Fund (fundusze notowane na giełdzie). 

No i co takiego kryje się za tym tajemniczym akronimem? 

ETF to innowacyjny instrument finansowy, łączący cechy akcji i funduszy inwestycyjnych. Narodził się w latach 90., kiedy inwestorzy poszukiwali elastycznych i efektywnych rozwiązań. ETF-y są notowane na giełdzie, co oznacza, że inwestorzy mogą je kupować i sprzedawać w czasie rzeczywistym, podobnie jak akcje. 

Co jeszcze sprawia, że są one tak atrakcyjne?

ETF-y śledzą indeksy rynkowe, branże czy surowce, pozwalając inwestorom na partycypację w wydajności konkretnego obszaru rynku. Ich celem jest precyzyjna replikacja wybranego indeksu lub jakiegoś obszaru rynku. 

W przeciwieństwie do zwykłych funduszy inwestycyjnych, tradycyjne ETF-y nie polegają na aktywnym zarządzaniu przez menedżerów. Właśnie to sprawia, że są dużo bardziej efektywne kosztowo

Ponad to jako instrumenty notowane na giełdzie są transparentne. Takie zalety przyciągają inwestorów szukających niższych opłat i przejrzystości w inwestycjach.

PRZYKŁAD:

Rozważmy sytuację, w której inwestor jest zainteresowany sektorem energetycznym, ale nie jest pewien, w którą konkretną firmę najlepiej zainwestować. Nie ma też dużo czasu by się tym interesować. 

Tutaj ETF może być bardzo atrakcyjną opcją. Jednym z wielu ETF rynku energetycznego jest na przykład fundusz Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

Scenariusz inwestycyjny:

Inwestor, zamiast wybierać pojedyncze spółki energetyczne, decyduje się zainwestować w fundusz ETF XLE, który śledzi wydajność najważniejszych firm w sektorze energetycznym notowanych na giełdzie.

Korzyści:

 • Dywersyfikacja ryzyka:

XLE obejmuje różne spółki z sektora energetycznego, co umożliwia inwestorowi dywersyfikację ryzyka. Nie musi wybierać pojedynczych firm, co ogranicza wpływ ewentualnych niepowodzeń jednej spółki na cały portfel i jego wynik;

 • Niskie koszty:

W porównaniu do np. zwykłych funduszy, fundusze ETF charakteryzują się niższymi kosztami zarządzania. Szczególnie te pasywne ETF-y. To sprawia, że inwestycja w ETF jest efektywniejsza kosztowo;

 • Prostota i dostępność:

Zakup udziałów w ETF jest łatwy i dostępny dla każdego inwestora, podobnie jak zakup akcji. Może to zrobić również on-line. Jednak w przeciwieństwie do bezpośrednich inwestycji w akcje kilku firm, nie wymaga to od niego bieżącego analizowania i śledzenia każdej z nich z osobna;

 • Śledzenie wydajności atrakcyjnego sektora rynku:

XLE śledzi indeks sektora energetycznego, umożliwiając inwestorowi partycypację w ogólnej wydajności tego sektora i jego wynikach giełdowych. To szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy chcą inwestować w ogólny trend branżowy;

W efekcie inwestor może wykorzystać np. ETF energetyczny do efektywnej ekspozycji na sektor energetyczny, unikając jednocześnie konieczności samodzielnego wyboru konkretnych spółek czy monitorowania ich wyników na giełdzie. 

Zatem, czy ETF to tylko kolejny trend, czy też rewolucyjne narzędzie inwestycyjne? 

W tym artykule zgłębimy genezę ETF-ów, ich strukturę, cele inwestycyjne oraz zalety. Postaramy się zrozumieć, dlaczego stały się nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu finansowego. Przyjrzymy się również praktycznym przykładom, jak inwestorzy mogą wykorzystać ETF-y do zrównoważonego wzrostu swojego portfela. 

Gotowi na fascynującą podróż po świecie ETF-ów?

ETF – czym naprawdę jest?

ETF (Exchange-Traded Fund) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie, tak samo jak akcje. ETF jest zwykle złożony z różnych aktywów, takich jak np.:

 • akcje
 • obligacje
 • surowce
 • wiele innych instrumentów finansowych

Główne cechy funduszy ETF to:

 • Notowanie na giełdzie – ETF-y są notowane na giełdzie, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą kupować i sprzedawać jednostki uczestnictwa ETF-ów (zwane również udziałami czy certyfikatami) podczas sesji giełdowych
 • Dywersyfikacja portfela – ETF-y to koszyk różnych aktywów pomagających realizować założony cel funduszu. Ta różnorodność aktywów przy okazji pomaga zdywersyfikować portfel inwestora i zminimalizować ryzyko
 • Śledzenie indeksów giełdowych, sektorów rynku, surowców – wiele ETF-ów (nie wszystkie) ma za zadanie śledzić określony indeks lub sektor. Tak na przykład może śledzić indeks S&P 500,  WIG20 czy indeks Banków, co pozwala inwestorom inwestować w szeroki rynek lub branżę. Podobnie jest z surowcami i innymi instrumentami finansowymi
 • Niskie koszty dla inwestora:- ETF-y zazwyczaj mają niższe koszty zarządzania niż tradycyjne fundusze inwestycyjne
 • Transparentność – inwestorzy mogą śledzić wartość swoich jednostek uczestnictwa ETF w czasie rzeczywistym, a także skład portfela inwestycji. Istotną zaletą jest możliwość obserwowania, z jakimi aktywami nasz ETF jest związany

ETF-y są popularnym narzędziem inwestycyjnym, które pozwalają inwestorom na różne sposoby inwestować na rynkach finansowych.

Geneza i rozwój ETF jako instrumentu inwestycyjnego

Historia ETF (Exchange-Traded Fund) jest fascynującym przykładem ewolucji rynku finansowego i innowacyjności w dziedzinie inwestycji. 

Początki ETF możemy odszukać w Stanach Zjednoczonych w końcówce lat 80-tych XX wieku. Tym niemniej pierwszy ETF pojawił się w 1993 roku. Był to State Street Global Advisors’ S&P 500 Depository Receipt,  w rynkowym żargonie określany jako „Spider” czyli „Pająk”. 

Ten fundusz funkcjonuje do dnia dzisiejszego i jest jednym z największych funduszy ETF. Powszechnie stosowana nazwa funduszu to SPDR S&P 500 (SPY).

Głównym celem stworzenia ETF SPDR S&P 500 (SPY) było umożliwienie inwestorom indywidualnym dostępu do indeksu S&P 500, który reprezentuje 500 największych amerykańskich spółek notowanych na NYSE.

W ciągu kilku lat od debiutu SPY na rynku pojawiły się kolejne ETF-y, które śledziły różne indeksy, sektory i klasy aktywów. To otworzyło drzwi do inwestowania w szerszy zakres aktywów przy minimalnych kosztach.

Ważnym kamieniem milowym w rozwoju ETF był rok 1996, kiedy pojawiły się pierwsze ETF-y sektorowe. Te ETF-y śledziły konkretne branże gospodarki amerykańskiej.

To był impuls do rozwoju, kreatywnego podejścia do potencjału na rynku inwestycji. W kolejnych latach pojawiały się ETF-y obejmujące różne aktywa, takie jak obligacje, surowce, waluty itp. Globalny zasięg ETF rozszerzył się na inne rynki finansowe, a także na rynki międzynarodowe. Inwestorzy mogą teraz łatwo inwestować w aktywa z różnych regionów świata.

Oprócz ETF śledzących tradycyjne indeksy pojawiły się także innowacyjne ETF, takie jak „Smart Beta ETFs” (ETF-y oparte na strategiach czynnikowych) i „Active ETFs” (ETF-y zarządzane aktywnie), które oferują dużo bardziej złożone strategie inwestycyjne.

Pojawiły się również ETF-y zwiększonej dźwigni finansowej (Leveraged ETFs) oraz ETF-y odwrotnie zwiększonej dźwigni finansowej (Inverse ETFs), które pozwalają inwestorom na spekulację na rynkach z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

ETF-y stały się niezwykle popularne wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ze względu na ich zalety, takie jak płynność, niskie koszty i możliwość dywersyfikacji

W 2012 roku globalna wartość aktywów zgromadzonych w ETF-ach wynosiła 2,5 bln USD. W 2020 roku było to już ok. 6 bln USD, a w 2022 roku wartość aktywów zgromadzonych w ETF przekroczyła 10 bln dolarów amerykańskich.

Rozwój ETF wpłynął również na konkurencję w branży inwestycyjnej, zmuszając tradycyjne fundusze inwestycyjne do obniżania opłat i dostosowania swoich produktów do zmieniających się oczekiwań klientów.

Tak więc, historia ETF to historia innowacyjności rynków finansowych, która zrewolucjonizowała sposób w jaki inwestorzy budują swoje portfele i zarządzają swoimi aktywami.  

Jak powstaje i działa ETF w praktyce?

ETF-y działają na zasadzie zbierania środków od inwestorów i inwestowania ich w zbiór aktywów, które mają za zadanie pomóc osiągnąć założony cel danego funduszu ETF. Mogą odzwierciedlać określony indeks giełdowy, branżowy, surowcowy czy też jakąś strategię inwestycyjną

Upraszczając całość do kilku ważnych wątków, możemy powstawanie i działanie ETF w skrócie przedstawić następująco: 

 • Cel, strategia i konfiguracja funduszu ETF

Emitent ETF tworzy fundusz ETF. Określa co i poprzez jakie aktywa chce osiągnąć. Tworzy koszyk instrumentów najbardziej reprezentatywny dla osiągnięcia danego celu. Osiąga to poprzez dobranie konkretnych instrumentów finansowych spośród różnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce, lub inne instrumenty finansowe, które odpowiadają strategii i celowi;

 • Rejestracja papieru wartościowego i notowanie na giełdzie

Po stworzeniu strategii, dokumentacji, prospektu emisyjnego i zarejestrowaniu w np. Komisji Papierów Wartościowych, ETF jest notowany na giełdzie. Tak jak np. akcje fundusz ma swoją cenę rynkową, która może zmieniać się w ciągu dnia. Ta cena zależy od ceny poszczególnych aktywów i zmienia się w zależności od popytu i podaży na te aktywa;

 • Zapewnienie płynności

Każdy fundusz potrzebuje animatorów rynku, którzy zapewniają mu płynność. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać udziały ETF podczas sesji giełdowych za pomocą swojego Domu Maklerskiego czy Brokera, podobnie jak akcje. Dzięki animatorom rynku zapewniającym obecność obu stron na rynku (kupujących i sprzedających) handel danym ETF odbywa się płynnie

 • Arbitraż

Fundusz powinien dokładnie naśladować np. konkretny indeks. Takie jest założenie, a w praktyce te rozbieżności istnieją prawie zawsze i ważne, żeby były jak najmniejsze. Jeśli pojawiają się rozbieżności między ceną a wartością jego aktywów bazowych, włącza się mechanizm arbitrażowy. Jego celem jest zniwelowanie powstających różnic

 • Dbałość o koszty

W przypadku pasywnego śledzenia indeksu czy sektora branżowego nie ma potrzeby zbytniego angażowania zarządzającego funduszem menedżera, czy zamawiania drogich analiz rynkowych. Niskie koszty ETF-ów biorą się z niższych opłat za zarządzanie (zarządzanie pasywne) i niższych marż na kupno i sprzedaż

Na czym polega “śledzenie” przez ETF? (sektora, indeksu)

Śledzenie, czyli replikowanie np. wyników sektora czy indeksu giełdowego przez ETF, polega na jak najwierniejszym odwzorowaniu indeksu. Innymi słowy, wykres zmiany ceny ETF powinien być taki sam jak wykres indeksu, który naśladuje.

Fundusz zamierza tego dokonać poprzez utrzymanie takiego portfela aktywów, który pozwoli dokładnie odzwierciedlić wykres wybranego sektora gospodarki czy też indeksu giełdowego. 

Oto główne aspekty, na których polega to śledzenie: 

 • Replikacja indeksu lub sektora

Emitent ETF wybiera np. konkretny indeks giełdowy lub sektor gospodarki, który ma być odzwierciedlony przez dany fundusz ETF. Następnie wybiera do koszyka funduszu aktywa, które są zawarte w tym indeksie lub sektorze

 • Skład portfela

Aktywa, które są włączane do portfela ETF, muszą odzwierciedlać wagę tych aktywów w wybranym indeksie lub sektorze. Na przykład, jeśli ETF śledzi indeks giełdowy, to musi zawierać w swoim koszyku akcje, które znajdują się w tym indeksie. Akcje te powinny również odzwierciedlać wagową strukturę spółek znajdujących się w tym indeksie

W miarę jak wagi aktywów w indeksie się zmieniają (ze względu na zmiany cen akcji), ETF dokonuje korekty swojego portfela, aby odzwierciedlić te zmiany. Rebalansowanie oznacza przywrócenie kompozycji inwestycji do początkowego, albo optymalnego poziomu. Zatem będzie to powrót do procentowego lub wagowego składu portfela, który został ustalony dla danego funduszu. Fundusze ETF są zazwyczaj regularnie rebalansowane, aby utrzymać spójność z wyznaczonym celem, który śledzą

Śledzenie sektora lub indeksu jest celem wielu ETF-ów. Dzięki temu można inwestować w szeroko rozumiane segmenty rynku giełdowego bez konieczności zakupu akcji czy aktywów wchodzących w skład danego indeksu lub sektora, który nas interesuje

Dobra koniunktura sektora nie oznacza, że wszystkie spółki tego sektora rosną tak samo dobrze. Niektóre mogą mieć kłopoty. Wybór funduszu ETF ułatwia i przyspiesza decyzję. Pozwala również zdywersyfikować nasze ryzyko

Struktura ETF i korzyści, które z niej wynikają

Struktura ETF

 • Portfel aktywów:

ETF jest zazwyczaj zorganizowany w formie funduszu inwestycyjnego, a jego głównym aktywem jest portfel różnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, surowce czy inne aktywa.

 • Jednostki uczestnictwa:

W przypadku ETF aktywa są podzielone na jednostki uczestnictwa (zwane również udziałami, czy certyfikatami), które są nabywane przez inwestorów na giełdzie. Te jednostki reprezentują udział w całym portfelu funduszu. Jednostki uczestnictwa w Funduszu są papierem wartościowym.

 • Animator Rynku (Market Maker):

Animatorzy rynku to instytucje finansowe, które pomagają utrzymywać płynność ETF na giełdzie. Skupują i sprzedają jednostki ETF, dostosowując się do popytu i podaży. Celem tego działania jest zapewnienie należytej płynności inwestorom, tak by mogli swobodnie kupować i sprzedawać swoje udziały w ETF.

 • Benchmark bazowy:

Większość ETF śledzi określony indeks rynkowy, branżowy czy sektorowy. Indeks ten stanowi benchmark, który ETF stara się replikować. Bez względu na to co ETF ma za zadanie robić, to ma taki swój benchmark. ETF nie musi umieszczać w swoim koszyku wszystkich aktywów z danej np. branży, a  może jedynie wybrać do koszyka zestaw reprezentatywnych aktywów. Notowania tych aktywów powinny odpowiadać benchmarkowi. Kiedy cena ETF i benchmarku bazowego rozjeżdżają się, zostają uruchomione odpowiednie procedury, by tę różnicę zniwelować.

 • Arbitraż i wartość aktywów netto (NAV – Net Asset Value):

Mechanizm arbitrażowy pozwala na utrzymanie bliskości ceny rynkowej ETF do wartości jego aktywów netto (NAV). W razie wystąpienia różnicy zostaje uruchomiony mechanizm arbitrażowy i podejmowane są działania w celu wyeliminowania różnicy cenowej.

Korzyści Wynikające ze Struktury ETF

 • Płynność:

Dzięki obecności animatorów rynku ETF-y są zazwyczaj bardzo płynne, co umożliwia inwestorom łatwe kupowanie i sprzedawanie jednostek na giełdzie w czasie rzeczywistym.

 • Dywersyfikacja:

Struktura ETF oparta na portfelu różnorodnych aktywów automatycznie umożliwia inwestorom łatwą dywersyfikację portfela, co pomaga w zminimalizowaniu ryzyka związanego z np. pojedynczymi aktywami.

 • Łatwość dostępu:

Jednostki ETF są notowane i dostępne na giełdzie, co sprawia, że inwestorzy mogą łatwo uczestniczyć w rynku, podobnie jak w przypadku akcji.

 • Transparentność:

Codziennie publikowane są zestawienia aktywów w portfelach ETF oraz wartość aktywów netto. To zapewnia inwestorom transparentność inwestycji i możliwość własnej analizy inwestycji. Zarządzający zwykłych funduszy inwestycyjnych nie muszą tego robić.

 • Niskie koszty:

Zazwyczaj ETF-y mają dużo niższe opłaty związane z zarządzaniem, niż aktywnie zarządzane fundusze. To przekłada się na niższe koszty dla inwestorów. Musimy pamiętać, że koszty zarządzania są niezależne od tego czy fundusz właśnie zarabia, czy traci. Tym większe ma znaczenie to, że są mniejsze lub że ich nie ma.

 • Możliwość inwestowania we wszystkie obszary rynku:

Dostępne są różne typy ETF, umożliwiające inwestorom partycypację w różnych obszarach rynku. Stale rosnąca liczba funduszy ETF pokrywa w zasadzie wszystkie obszary. 

ETF oferuje inwestorom elastyczność, płynność i efektywność kosztową, co sprawia, że są one atrakcyjnym narzędziem w kształtowaniu zrównoważonych portfeli inwestycyjnych. Trudno nie wspomnieć również o tym, że mogą  umożliwiać optymalizację podatkową.

Jakie cele inwestycyjne mają ETF?

ETF-y mogą być zorientowane na różne cele inwestycyjne, co pozwala je dostosować do indywidualnych strategii. Tradycyjne ETF inwestują w różne aktywa w sposób, który dokładnie odzwierciedla wybrany indeks lub sektor. 

Jednocześnie pojawia się coraz więcej bardzo zróżnicowanych ETF proponujących różne strategie i innowacyjne podejście

Mogą się różnić stylem inwestycyjnym. Istnieją ETF-y reprezentujące różne style inwestycyjne, takie jak wartościowy (value), wzrostowy (growth) czy mieszany (blend).

Mogą różnić się też strategią inwestycyjną i stylami zarządzania 

Dla przykładu omówmy krótko kilka różnych celów inwestycyjnych ETF:

 • ETF-y indeksowe

Śledzą różne indeksy giełdowe, takie jak S&P 500, NASDAQ-100, Dow Jones Industrial Average czy FTSE 100.

 • ETF-y sektorowe czy też branżowe

Koncentrują się na określonych sektorach gospodarki, takich jak technologia, telekomunikacja, biotechnologia, zdrowie, energia, finanse itp.

 • ETF-y akcyjne – krajowe, regionalne, globalne

Koncentrują się na rynkach akcji określonych krajów czy regionów. Inwestorzy mogą wybierać spośród ETF-ów skupiających się na globalnych czy regionalnych rynkach akcji. Na przykład: ETF-y na rynki wschodzące.

 • ETF-y surowcowe

Takie ETF inwestują w surowce, takie jak złoto, srebro, ropa, gaz ziemny czy metale przemysłowe. Co ciekawe ETF o replikacji fizycznej muszą posiadać instrumenty finansowe, w które inwestują, czyli np. fizyczne złoto. Taki ETF w UE będzie nazywał się ETC (Exchange-Traded Commodity).

 • ETF-y obligacji

ETF-y obligacyjne pozwalają inwestorom na ekspozycję na różne klasy obligacji, takie jak rządowe, korporacyjne czy wysokodochodowe. 

 • ETF-y dywidendowe:

Koncentrują się na akcjach spółek wypłacających wysokie dywidendy, dostarczając inwestorom regularnych dochodów.

 • ETF-y rynku nieruchomości

Inwestują w nieruchomości komercyjne lub inne aktywa związane z rynkiem nieruchomości.

 • ETF-y strategii czynnikowych (faktorowych):

ETF-y oparte na strategiach czynnikowych, takich jak wartość, jakość czy momentum, umożliwiają inwestorom dostosowanie do konkretnych czynników wpływających na wydajność aktywów.

 • ETF-y ESG

Wzrasta popularność ETF-ów zorientowanych na szeroko i wielostopniowo rozumianą ekologię. ETF ESG inwestują w spółki, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i zarządzania korporacyjnego (ESG).

To tylko kilka przykładów różnych celów ETF-ów. Te różnorodne cele inwestycyjne pozwalają inwestorom dostosować swoje portfele do własnych preferencji, poziomu ryzyka i strategii inwestycyjnych.

w ETF

Zalety ETF-ów obejmują szereg cech, które wyróżniają je spośród innych instrumentów inwestycyjnych. Te cechy sprawiają, że ETF-y są atrakcyjnym narzędziem inwestycyjnym dla wielu inwestorów, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Dają możliwość dywersyfikacji, dostępu do różnych rynków i aktywów oraz umożliwiają inwestorom kontrolę nad swoimi inwestycjami na giełdzie.

 • Notowanie na Giełdzie

Jedną z kluczowych cech ETF jest to, że są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje. Dzięki temu ​​są łatwo dostępne przez większość dnia roboczego. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać jednostki uczestnictwa w ETF tak samo, jak akcje, korzystając z typowych platform giełdowych. To zapewnia elastyczność i wygodę w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

 • Niskie koszty

Jedną z głównych zalet ETF jest ich niski koszt zarządzania. Ponieważ wiele ETF-ów opiera się na pasywnym zarządzaniu, co oznacza, że nie ma konieczności aktywnego wybierania aktywów przez menedżera funduszu, koszty zarządzania są zazwyczaj znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. To oznacza, że inwestorzy mogą zachować większą część swoich zysków.

 • Dywersyfikacja

ETF-y są zwykle złożone z wielu instrumentów finansowych. Różnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce czy waluty. Dzięki temu inwestorzy uzyskują dywersyfikację swoich portfeli bez konieczności zakupu każdego aktywa osobno. To pomaga zminimalizować ryzyko związane z konkretnymi aktywami. Każdy inwestor może również świadomie dywersyfikować swój portfel wybierając ETF-y działające w różnych obszarach rynku lub posiadające odmienne strategie.

 • Transparentność

ETF-y są znane z transparentności. Inwestorzy mogą śledzić wartość swoich udziałów ETF w czasie rzeczywistym korzystając z narzędzi giełdowych. Informacje o składzie portfela ETF są również publicznie dostępne. To oznacza, że ​​inwestorzy wiedzą, w co dokładnie inwestują i jakie aktywa są zawarte w danym ETF.

 • Płynność

Ze względu na notowanie na giełdzie, a przede wszystkim dzięki animatorom rynku, ETF-y są zazwyczaj bardziej płynne niż niektóre instrumenty inwestycyjne. Inwestorzy mogą sprzedawać swoje udziały w dowolnym momencie w ciągu sesji giełdowej, co zapewnia możliwość szybkiego dostępu do kapitału.

 • Zwroty z inwestycji i dywidendy

Inwestorzy w ETF mogą czerpać korzyści z ewentualnych zwrotów z inwestycji. Mogą również otrzymywać dywidendy w przypadku, gdy ETF zawiera akcje spółek wypłacających dywidendy. Wszelkie dochody z aktywów wewnątrz koszyka ETF są przekazywane bezpośrednio do inwestorów.

 • Elastyczność Inwestycyjna

Inwestorzy mogą używać inwestycji w ETF do różnych celów. Mogą to być cele takie jak inwestowanie długoterminowe, krótkoterminowe spekulacje, hedging czy budowanie zrównoważonych portfeli inwestycyjnych. Lista potencjalnych zastosowań jest imponująca.

 • Możliwość inwestowania w różne aktywa

ETF-y pozwalają inwestorom inwestować w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, surowce, waluty czy sektory gospodarki. To daje inwestorom szeroki wybór możliwości inwestycyjnych, a ponadto pozwala na budowanie zrównoważonych portfeli.

 • Możliwość inwestowania w specyficzne strategie

Oprócz ETF-ów śledzących indeksy mamy również innowacyjne ETF-y, takie jak np. Smart Beta ETFs i Active ETFs, które pozwalają inwestorom na dostęp do bardziej zaawansowanych strategii inwestycyjnych.

 • Śledzenie Indeksów

Śledzenie indeksów to wciąż jedna z największych zalet dla inwestorów. Wiele ETF-ów ma za zadanie śledzenie określonego indeksu. Na przykład S&P 500, Dow Jones Industrial Average czy indeksy sektorowe. Wartość ETF jest w dużej mierze uzależniona od wydajności indeksu, który śledzi. Dzięki temu inwestorzy mogą inwestować w cały rynek lub konkretne branże, używając właściwego do tego celu ETF. Dla wielu inwestorów to wszystko, czego im potrzeba.

Podsumowując, inwestowanie w ETF oferuje inwestorom wiele korzyści, takich jak niskie koszty, łatwa dostępność na giełdzie, możliwość dywersyfikacji i transparentność. Te zalety sprawiają, że ETF-y są popularnym narzędziem inwestycyjnym dla osób poszukujących skutecznych i efektywnych sposobów zarządzania swoimi aktywami.

Porównanie ETF do innych instrumentów inwestycyjnych

 • ETF-y a tradycyjne fundusze Indeksowe

Zarządzanie

 • ETF-y są zazwyczaj pasywnie zarządzane, śledząc wydajność konkretnego indeksu. Tradycyjne fundusze indeksowe mogą być zarządzane aktywnie, co może wiązać się z wyższymi opłatami zarządzania.

Płynność

 • ETF-y są notowane na giełdzie, co sprawia, że mają większą płynność i dostępność niż niektóre tradycyjne fundusze. Tradycyjne fundusze mają określone okna wykupu i wpłat, a ich cena jest fixingowa i są wyceniane raz dziennie.

Koszty

 • Zazwyczaj ETF-y mają niższe opłaty zarządzania i koszty transakcyjne w porównaniu do tradycyjnych funduszy indeksowych.
 • ETF-y a akcje

Dywersyfikacja

 • ETF-y pozwalają na łatwą dywersyfikację, ponieważ reprezentują koszyk różnych aktywów. Inwestycja w pojedyncze akcje może wiązać się z większym ryzykiem związanym z wynikami tej konkretnej spółki.

Łatwość Handlu

 • Podobnie jak akcje, ETF-y są notowane na giełdzie i mogą być kupowane i sprzedawane w czasie rzeczywistym, co zapewnia łatwość handlu. Płynność akcji i ETF będzie zależna od ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Płynność pojedynczego waloru może być dużo mniejsza niż funduszu ETF.

Koszty

 • Podobnie jak akcje, koszty transakcyjne zakupu i sprzedaży ETF-ów są stosunkowo niskie. Jednak w porównaniu do inwestowania w wiele pojedynczych akcji, inwestycja w ETF może być efektywniejsza kosztowo.
 • ETF-y a tradycyjne fundusze inwestycyjne

Zarządzanie

 • ETF-y są zazwyczaj zarządzane pasywnie, śledząc wydajność konkretnego indeksu czy sektora. Tradycyjne fundusze inwestycyjne mogą być zarządzane aktywnie, co może wiązać się z wyższymi opłatami za zarządzanie.

Struktura

 • Jedne i drugie mogą mieć strukturę bardzo zbliżoną do siebie. ETF-y są jednak funduszami inwestycyjnymi notowanymi na giełdzie, są bardziej elastyczne w handlu i notowane na rynku w czasie rzeczywistym.

Koszty

 • Zazwyczaj ETF-y mają niższe opłaty za zarządzanie i koszty transakcyjne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Oczywiście najlepiej sprawdzić i porównać wszystkie opcje.

Płynność

 • ETF-y są płynniejsze niż niektóre tradycyjne fundusze. Notowanie w czasie rzeczywistym pozwala na łatwiejsze kupowanie i sprzedawanie jednostek. Tradycyjne fundusze inwestycyjne mają określone okna wykupu i wpłat, a cena jest ustalana jeden raz w ciągu dnia.

Podsumowując, ETF-y oferują inwestorom szereg korzyści, takich jak łatwość handlu, niższe koszty i płynność, co sprawia, że są atrakcyjnym narzędziem w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych różnego rodzaju, czy inwestycji w pojedyncze akcje. Jednak wybór zależy od indywidualnych preferencji, strategii i celów inwestycyjnych.

Czego się dowiedzieliście?

Tego, że…. 

 • ETF to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie
 • może zawierać różne aktywa (akcje, obligacje, surowce)
 • ETF zapewnia dywersyfikację portfela, śledzenie indeksów oraz niskie koszty
 • powstaje poprzez inwestowanie środków w określony zbiór aktywów, odzwierciedlających indeks, branżę czy strategię inwestycyjną, które są dla tego funduszu benchmarkiem
 • ETF bardzo często śledzi…, czyli replikuje
 • tak ogólnie to na ETF składa się portfel aktywów, jednostki uczestnictwa, animator rynku, benchmark bazowy i system arbitrażu gwarantujący właściwą cenę
 • ETF-y mogą być indeksowe, sektorowe, akcyjne (krajowe, regionalne, globalne), surowcowe, obligacyjne, nieruchomościowe, oparte na strategiach czynnikowych (faktorowych), ESG i wiele innych

oraz…. 

 • tego jakie są zalety inwestowania w ETF
 • jak się mają ETF-y do innych instrumentów inwestycyjnych

ETF – FAQ

#Kto może być emitentem ETF-u

#Za co odpowiedzialny jest emitent ETF-u?

#Kto może handlować ETF-ami?

#U kogo możemy nabyć prawdziwy ETF?

#Czy posiadanie ETF-u daje prawo do poboru akcji?

#Jakie prawa daje posiadanie ETF-u?

#Czy fundusz ETF może zbankrutować? #Czy ETF może upaść?

#Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w ETF?

#Co to są ETF-y ESG?

#Jaka jest struktura portfela ETF-ów ESG

#Korzyści z inwestowania w ETF-y ESG

#Kto może być emitentem ETF-u

Emitentem ETF-u może być instytucja finansowa, taka jak bank, firma inwestycyjna lub zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Emitent jest odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszem ETF. 

Ważne jest, żeby emitent spełnił określone wymogi regulacyjne i prawne, aby oferować tego rodzaju produkty inwestycyjne. Emitenci ETF-ów muszą również posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz dostosować się do przepisów rynku, na którym ETF jest notowany.

#Za co odpowiedzialny jest emitent ETF-u?

Emitenci ETF-ów opracowują strategie inwestycyjne, wybierają aktywa bazowe, tworzą i udostępniają jednostki uczestnictwa w ETF inwestorom na giełdzie. Ponadto monitorują i zarządzają funduszem w trakcie jego istnienia, dbając o to, aby jego wydajność była zgodna z celem inwestycyjnym. 

Emitent jest także odpowiedzialny za dostarczanie informacji o ETF, w tym jego składzie, wydajności i kosztach, co pozwala inwestorom na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

#Kto może handlować ETF-ami?

Instytucje w Polsce, które zajmują się obrotem ETF-ami lub świadczą usługi maklerskie, muszą posiadać odpowiednie zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która jest głównym organem nadzoru finansowego w Polsce. KNF reguluje i nadzoruje działalność instytucji finansowych, aby zapewnić ochronę interesów inwestorów i prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego.

Aby uzyskać zezwolenie od KNF, instytucje muszą spełnić określone wymagania dotyczące kapitału, procedur, kontroli ryzyka i zarządzania, a także posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w obszarze usług maklerskich oraz obsługi inwestycji.

Przed rozpoczęciem handlu ETF-ami lub korzystaniem z usług instytucji maklerskich w Polsce, zawsze warto upewnić się, że wybrana instytucja posiada odpowiednie zezwolenia od KNF oraz działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. To gwarantuje bezpieczeństwo inwestorów i przestrzeganie regulacji finansowych.

#U kogo możemy nabyć prawdziwy ETF? 

Prawdziwe ETF-y (czyli nie CFD na ETF) można nabyć za pośrednictwem różnych uprawnionych instytucji finansowych, do których należą:

 • Brokerzy internetowi

Brokerzy internetowi to instytucje, które umożliwiają inwestorom samodzielną inwestycję w różne instrumenty finansowe, w tym ETF-y. Jednak by móc oferować prawdziwe ETF-y muszą posiadać licencję. Działają online, a klienci mogą korzystać z ich platform inwestycyjnych

 • Domy Maklerskie 

Dom maklerski to instytucja finansowa specjalizująca się w świadczeniu usług maklerskich. Wiele domów maklerskich oferuje dostęp do różnych papierów wartościowych, a w tym również do ETF-ów

 • Banki i Bankowe Domy Maklerskie 

Niektóre banki oferują swoim klientom dostęp do inwestycji w ETF-y. Banki te mogą działać zarówno jako brokerzy, jak i dostawcy produktów inwestycyjnych. Wiele banków w Polsce oferuje swoim klientom dostęp do inwestycji w różne papiery wartościowe. Klienci mogą otwierać rachunki inwestycyjne i korzystać z usług maklerskich oferowanych przez te instytucje

 • Platformy inwestycyjne online

Istnieje wiele platform inwestycyjnych online z odpowiednimi certyfikatami, które umożliwiają zakup i sprzedaż ETF-ów bez konieczności korzystania z tradycyjnych brokerów czy domów maklerskich.Takie platformy często oferują dostęp do rynków zagranicznych i krajowych. Inwestorzy mogą w nich łatwo i samodzielnie zarządzać swoimi inwestycjami

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Niektóre Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oferują ETF-y jako część swoich ofert funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy mogą inwestować w ETF-y poprzez te fundusze

Każda z tych instytucji musi posiadać odpowiednie umocowanie by pośredniczyć w obrocie papierami wartościowymi. 

Wybór konkretnej instytucji zależy od preferencji inwestora, rodzaju rachunku inwestycyjnego, którego potrzebuje, a także od dostępu do konkretnych rynków giełdowych, na których notowane są interesujące go ETF-y. 

Warto zwrócić uwagę na opłaty i prowizje, jakie mogą być naliczane przez różne instytucje za obsługę inwestycji w ETF-y.

#Czy posiadanie ETF-u daje prawo do poboru akcji?

Posiadanie udziałów w funduszu inwestycyjnym, takim jak np. fundusz indeksowy ETF, nie daje bezpośredniego prawa do poboru akcji emitowanych przez jedną ze spółek akcyjnych, które mogą być zawarte w portfelu funduszu. Fundusze inwestycyjne, w tym ETF-y, działają na zasadzie zbierania środków od inwestorów i inwestowania ich w różne aktywa zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

#Jakie prawa daje posiadanie ETF-u?

Posiadanie udziałów w funduszu ETF, oprócz oczywistego prawa nabytego razem z jednostkami uczestnictwa, może w niektórych przypadkach dawać inwestorom prawo do dywidend. Jeśli aktywa w portfelu funduszu generują dywidendy, to mamy dwie możliwości

Pierwsza to wypłacenie dywidendy inwestorom. Inwestorzy w funduszu otrzymują proporcjonalną część tych dywidend. Zazwyczaj w proporcji do liczby i wartości udziałów, które posiadają.

Druga to reinwestycja otrzymanej dywidendy. W tym wypadku inwestorzy zarabiają poprzez wzrost wartości aktywów w funduszu

#Czy fundusz ETF może zbankrutować? #Czy ETF może upaść?

ETF-y same w sobie nie „bankrutują” w tradycyjnym sensie, ponieważ są strukturami finansowymi, a nie spółkami akcyjnymi. Nie posiadają zdolności upadłościowej.  Jednak są z nimi związane inne ryzyka, o których warto pamiętać.

#Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w ETF?

Ryzyko związane z ETF-ami jest zazwyczaj niższe niż w przypadku innych instrumentów finansowych, choćby takich jak pojedyncze akcje. Ponadto, większość dużych i renomowanych emitentów ETF-ów ma systemy, które pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem i zapewnienie płynności i spójności cen ETF-ów.

Istnieje kilka ryzyk związanych z inwestowaniem w ETF-y, które warto zrozumieć:

 • Ryzyko emitenta – emitent ETF-u ma obowiązek utrzymywać spójność między ceną rynkową ETF-u, a wartością jego aktywów bazowych. Jeśli emitent nie jest w stanie tego zrobić (na przykład w wyniku trudności finansowych), to cena ETF-u może odbiegać od wartości jego aktywów bazowych
 • Brak płynności – niektóre ETF-y, szczególnie te o mniejszych aktywach lub bardziej niszowe, mogą być mniej płynne. W skrajnych przypadkach, może to oznaczać trudności w sprzedaży udziałów w ETF-ie
 • Ryzyko rynkowe – ETF-y inwestują w aktywa bazowe, co oznacza, że są narażone na ryzyko rynkowe związanego z tymi aktywami. Jeśli ceny aktywów bazowych spadną, to wartość ETF-u również spadnie
 • Zamknięcie ETF-u – w niektórych przypadkach emitent może zdecydować o zamknięciu ETF-u. Stało się tak już np. z niektórymi zagranicznymi funduszami ETF notowanymi na GPW. W takim przypadku inwestorzy otrzymują środki z likwidacji ETF-u, a proces ten jest zazwyczaj dobrze zarządzany. Nie musi to oznaczać straty dla inwestora

Ważne! 

Inwestowanie zawsze niesie ze sobą ryzyko, a inwestorzy powinni podejmować swoje decyzje inwestycyjne na podstawie solidnej wiedzy i zrozumienia potencjalnych ryzyk. Dlatego przed inwestowaniem w ETF-y warto skonsultować się z doradcą finansowym i dobrze zrozumieć charakterystyki konkretnego ETF-u.

#Co to są ETF-y ESG? 

ETF-y ESG (Environmental, Social, and Governance) to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które koncentrują się na inwestycjach zgodnych z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Te trzy składniki (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny) stanowią kluczowe filary inwestycji funduszy ETF ESG. Według tych kryteriów ocenia się spółki w jakie inwestuje fundusz ETF, czyli ich wpływ na społeczeństwo, środowisko, a także jaka jest jakość zarządzania w tych spółkach.

1. Kryteria środowiskowe (Environmental):

Dotyczą kwestii związanych z ochroną środowiska. Firmy uwzględniane w ETF-ach ESG mogą być oceniane pod kątem np. emisji gazów cieplarnianych, zarządzania zasobami naturalnymi czy innowacji proekologicznych

2. Kryteria społeczne (Social):

Skupiają się na aspektach społecznych działalności firm. Oceniane są praktyki społeczne, takie jak prawa pracownicze, różnorodność, relacje z interesariuszami i zaangażowanie w lokalne społeczności

3. Kryteria związane z ładem korporacyjnym (Governance):

Ocena jakości zarządzania korporacyjnego w spółkach. Elementy te obejmują skład rad nadzorczych, zarządu, strukturę wynagrodzeń, etykę zarządzania oraz przejrzystość w relacjach z inwestorami i interesariuszami

#Jaka jest struktura portfela ETF-ów ESG

Portfel ETF-u ESG składa się z takich aktywów, które spełniają określone kryteria ESG (Environmental, Social, and Governance). Mogą to być akcje firm, obligacje czy inne instrumenty finansowe, które spełniają kryteria związane z profilem ETF-u. 

W obecnych czasach możemy zaobserwować coraz liczniejszą i stale rosnącą grupę inwestorów, którzy są zainteresowani etyką inwestycji. Ich celem jest równoważenie rozwoju i praca z konsekwencjami działalności szeroko pojętego biznesu dla środowiska naturalnego i społeczności.

#Korzyści z inwestowania w ETF-y ESG

ETF-y ESG są wyrazem rosnącej świadomości inwestorów co do roli finansów w kształtowaniu społeczeństwa i środowiska. To narzędzie, które umożliwia jednoczesne osiąganie celów inwestycyjnych i wpływanie na pozytywne zmiany w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Inwestowanie w ETF ESG daje między innymi takie korzyści jak: 

Zrównoważony wpływ społeczny i środowiskowy – inwestorzy mogą aktywnie przyczyniać się do promowania firm, które prowadzą działalność z poszanowaniem środowiska i z zobowiązaniem społecznym. Promowanie takich rozwiązań aktywnie wpływa na trendy wśród firm i inwestorów

Różnorodność inwestycji – ETF-y ESG oferują szeroki zakres sektorów i branż, co umożliwia inwestorom zróżnicowanie portfela w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Redukcja ryzyka – integracja kryteriów ESG może pomóc w zidentyfikowaniu firm, które skutecznie zarządzają ryzykiem związanym z aspektami społecznymi, środowiskowymi i zarządzaniem korporacyjnym;Wpływ na praktyki biznesowe – poprzez inwestowanie w ETF-y ESG, inwestorzy mogą wywierać wpływ na praktyki biznesowe i kształtować rynek w kierunku bardziej zrównoważonych modeli działalności

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.