Analiza fundamentalna – co to jest?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 23:57, 25 kwi 2024
Analiza fundamentalna – co to jest?

Każdy inwestor czy trader, bez względu na jakim rynku się porusza, musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na wycenę interesujących go aktywów.

Analiza fundamentalna jest jedną z metod pozwalającą oszacować rzeczywistą wartość i perspektywy rozwoju danego instrumentu finansowego.


Definicja:

Analiza fundamentalna to podejście do inwestowania, które skupia się na badaniu szerokiego zakresu czynników, które mogą wpłynąć na wartość danego aktywa finansowego. Obejmuje ona zarówno analizę makroekonomiczną, czyli badanie stanu gospodarki, polityki monetarnej i fiskalnej, jak i analizę mikroekonomiczną, czyli ocenę konkretnych spółek, sektorów czy instrumentów finansowych. 


Główne założenia analizy fundamentalnej:

Czynniki fundamentalne mają wpływ na wartość aktywów – analiza fundamentalna zakłada, że wartość aktywów, takich jak akcje, waluty czy surowce, jest determinowana przez ich podstawowe fundamenty, takie jak kondycja gospodarki, polityka monetarna, zarządzanie spółką itp.

Rynek nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą wartość – analiza fundamentalna zakłada, że rynki mogą czasami niedoszacować lub przeszacować aktywa, co tworzy okazje inwestycyjne dla traderów, którzy mogą znaleźć aktywa, których wartość jest nieadekwatna do ich rzeczywistych fundamentów.

Informacje są kluczowe – takie założenie sugeruje, że dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji ekonomicznych, finansowych i politycznych jest niezbędny do skutecznej analizy fundamentalnej i podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Ocena ryzyka i nagrody – analiza fundamentalna zakłada, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych istotne jest równoważenie ryzyka i potencjalnych nagród. Zrozumienie czynników fundamentalnych pozwala ocenić potencjalne ryzyko inwestycji i jej potencjalną rentowność.

Trendy długoterminowe mogą być przewidywalne – analiza fundamentalna sugeruje, że możemy przewidzieć trendy długoterminowe poprzez ocenę czynników fundamentalnych i ich wpływu na długoterminową wartość aktywów.

Rynek reaguje na zmiany w fundamentach – to założenie sugeruje, że rynek reaguje na zmiany w czynnikach fundamentalnych, co prowadzi do zmian w cenach aktywów. Analiza fundamentalna pomaga zrozumieć te zmiany i ich potencjalny wpływ na rynki finansowe.

Analiza fundamentalna – dlaczego ją robimy?

Analiza fundamentalna na rynku Forex wykonujemy po to, żeby lepiej zrozumieć i wykorzystać wszystko to, co na bieżąco wpływa na kursy par walutowych.

Główne cele analizy fundamentalnej na rynku Forex obejmują:

Prognozowanie ruchów cen

Analiza fundamentalna pomaga prognozować przyszłe ruchy cen poprzez ocenę fundamentalnych czynników ekonomicznych i politycznych, które wpływają na wartość walut. Dzięki temu podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest dużo łatwiejsze.

Zrozumienie trendów długoterminowych

Badanie fundamentalnych czynników ekonomicznych i politycznych pozwala zrozumieć długoterminowe trendy na rynku Forex i na wychwycenie nadchodzących zmian. Umożliwia identyfikację okazji inwestycyjnych oraz unikanie pułapek rynkowych.

Identyfikacja okazji inwestycyjnych

Poprzez analizę relatywnej wartości walut i szukanie niedowartościowanych lub przewartościowanych walut, analiza fundamentalna pomaga zidentyfikować pojawiające się okazje inwestycyjne.

Planowanie strategii handlowych

Analiza fundamentalna dostarcza informacji, które pomagają w opracowywaniu strategii handlowych, uwzględniających zarówno krótko-, jak i długoterminowe czynniki wpływające na kursy walut. Możliwość ujęcia w strategii takiej perspektywy pozwala na zmniejszenie ryzyka i optymalizację zysków.

Analiza fundamentalna – źródła informacji

Źródła istotnych informacji i danych do analizy fundamentalnej możemy szukać w różnych miejscach, które są zależne od tego, na jakim rynku się poruszamy i jakie aktywa interesują nas najbardziej. 

Przykłady:

Raporty ekonomiczne rządowe – takie jak raporty dotyczące PKB, wskaźniki inflacji, bezrobocia, bilans handlowy, czy produkcji przemysłowej, publikowane regularnie przez agencje rządowe.

Komunikaty banków centralnych – informacje dotyczące decyzji w sprawie stóp procentowych, luzowania ilościowego czy komunikatów prasowych, które są publikowane przez banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna (FED) w USA, Europejski Bank Centralny (EBC) czy Bank Anglii.

Wyniki i raporty korporacyjne, sektorowe, surowcowe – dla par walutowych związanych z krajami, w których znajdują się duże korporacje lub z silnym sektorem surowcowym, raporty finansowe i wszystko, co jest z tym obszarem związane, może być istotnym źródłem informacji.

Raporty ekonomiczne międzynarodowych instytucji finansowych – takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Bank Światowy, które publikują raporty dotyczące globalnej gospodarki, prognozy i analizy.

Kalendarz ekonomiczny – to narzędzie online zawierające terminy publikacji najważniejszych danych ekonomicznych, wydarzeń i przemówień kluczowych przedstawicieli banków centralnych, które mogą wpłynąć na rynki walutowe.

Analizy makroekonomiczne i raporty analityków – publikacje makroekonomiczne od różnych instytucji analitycznych, banków inwestycyjnych i domów maklerskich, które zawierają analizy i prognozy dotyczące różnych krajów i walut.

Wydarzenia geopolityczne i wiadomości – informacje na temat wydarzeń politycznych, konfliktów, zmian rządowych czy wyborów, które mogą mieć wpływ na stabilność i perspektywy gospodarcze danego kraju oraz jego waluty.

To dobre przykłady różnych możliwości. Ważne jest, by szukać wiarygodnych źródeł i wartościowych informacji.

Jak można wykorzystać analizę fundamentalną?

Analiza fundamentalna stanowi istotny element procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex.  Rezultatem analizy mogą być wskazówki pomagające zrozumieć, zinterpretować i wykorzystać w tradingu czynniki wpływające na kursy walut.

Wyniki analizy fundamentalnej możemy wykorzystać do:

Oceny siły i kierunku danej waluty

Analiza fundamentalna, poprzez analizę fundamentalnych czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych wpływających na dany kraj, pozwala ocenić siłę i kierunek danej waluty.

Prognozowania kursu pary walutowej

Na podstawie analizy fundamentalnej można przewidzieć przyszłe ruchy kursu pary walutowej, identyfikując czynniki, które mogą wpłynąć na jej wartość w przyszłości.

Rozpoznawania trendów długoterminowych

Możemy używać analizy fundamentalnej do rozpoznawania długoterminowych trendów na rynku Forex. Dzięki temu możemy podejmować długoterminowe decyzje inwestycyjne zgodnie z perspektywami fundamentalnymi danej waluty.

Zarządzania ryzykiem

Analiza fundamentalna umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym poprzez ocenę potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na kursy walut.

Zalety i ograniczenia analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna na rynku Forex oferuje wiele zalet, ale należy pamiętać, że ma swoje ograniczenia i nie zawsze jest jedynym narzędziem, potrzebnym do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Zalety

Prognozy długoterminowe – jest przydatna do prognozowania trendów na rynku Forex. Koncentruje się na fundamentalnych czynnikach ekonomicznych i politycznych, które wpływają na kursy walut.

Zrozumienie przyczyn ruchów cen – pomaga zrozumieć przyczyny ruchów cen i dzięki temu pozwala przewidywać kierunki naszych decyzji inwestycyjnych.

Wszechstronność – analiza fundamentalna jest użyteczna dla różnych stylów; dla traderów długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych. Dostarcza podstaw do podejmowania różnego rodzaju decyzji handlowych.

Dostępność informacji – fundamentalne dane ekonomiczne i polityczne są powszechnie dostępne i regularnie publikowane przez rządowe agencje, co zapewnia regularny dostęp do aktualnych informacji.

Ograniczenia

Zmienność rynku – rynek Forex może być bardzo podatny na krótkoterminowe wahania cen, które przysłaniają wskazania wynikające z analizy fundamentalnej.

Oczekiwania rynku – ceny walut mogą być również kształtowane przez oczekiwania rynkowe i sentyment inwestorów, a te mogą przeciwstawiać się czynnikom fundamentalnym.

Ryzyko związane z wydarzeniami geopolitycznymi – analiza fundamentalna nie uwzględnia nagłych i nieprzewidywalnych wydarzeń geopolitycznych, które mogą mieć znaczący wpływ na rynki walutowe.

Zmienne reakcje rynkowe – rynki mogą reagować na dane ekonomiczne w sposób niejednoznaczny lub niezgodny z oczekiwaniami, co może utrudnić trafne przewidywanie ruchów cen. Wymaga wiedzy i doświadczenia – skuteczne wykorzystanie analizy fundamentalnej wymaga głębokiej wiedzy i doświadczenia w interpretacji danych ekonomicznych oraz zrozumienia ich wpływu na rynki walutowe.

Podsumowanie

  • Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki makroekonomiczne, raporty gospodarcze i wydarzenia geopolityczne
  • Fundamentalne czynniki ekonomiczne, choćby takie jak stopy procentowe, inflacja, wskaźniki wzrostu gospodarczego i polityka monetarna, wpływają na wycenę walut na rynku Forex
  • Traderzy Forex oceniają fundamentalne wskaźniki gospodarcze poszczególnych krajów, aby zidentyfikować siłę i słabość ich walut oraz prognozować przyszłe ruchy cen
  • Geopolityka i wydarzenia globalne są ważną częścią analizy fundamentalnej. Analiza sytuacji politycznej, konfliktów, oraz wydarzeń globalnych pozwala ocenić ich wpływ na sentyment rynkowy i wartość walut
  • Analiza fundamentalna uwzględnia relacje między różnymi walutami i ich korelacje, co pozwala zrozumieć, jak różne wydarzenia i czynniki wpływają na relacje walutowe na rynku Forex

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.